informacja1Szanowni Mieszkańcy Gminy Nasielsk!

Z pełną świadomością i wiedzą odnośnie Państwa prawa do wypowiedzi w trakcie sesji Rady Miejskiej w Nasielsku pragnę wskazać, iż zgodnie z art. 11b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym działalność organów gminy jest jawna i obejmuje w szczególności m.in. prawo obywateli wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia komisji. Chciałbym też przypomnieć, iż w porządku każdej sesji naszej Rady znajduje się punkt, w którym mieszkańcy mogą zabierać głos. Jest to zgodne z zapisem § 32 Statutu Gminy Nasielsk – pkt 6 tego paragrafu, który po zmianie Statutu brzmi „Sprawy różne”, to właśnie wskazanie momentu na wypowiedzi mieszkańców. Warto dodać, iż identyczny zapis funkcjonuje w zawiadomieniach o zwołaniu sesji rad oraz w statutach sąsiednich gmin, m.in. Nowy Dwór Mazowiecki, Pomiechówek.

iInformuję, że w latach 2017-2018 Spółka  z o.o. MGGPAERO z siedzibą w Tarnowie, na wniosek Starosty Nowodworskiego, przeprowadziła modernizację ewidencji gruntów i budynków w obrębie Miasta i Gminy Nasielsk. Informacja o pracach zmierzających do modernizacji została zamieszczona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze mazowieckim, a także na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nasielsku.

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków została przeprowadzona na podstawie art. 24a Prawa geodezyjnego  i kartograficznego w celu dostosowania istniejącej bazy ewidencji gruntów i budynków do obowiązujących przepisów.

W wyniku modernizacji, w niektórych przypadkach, zmianie uległa klasyfikacja gruntów i budynków. Zmiana klasyfikacji ma natomiast wpływ na zastosowanie określonych stawek podatku od nieruchomości. Dlatego po modernizacji podatnicy muszą zapłacić podatek nawet kilkukrotnie wyższy niż przed modernizacją.

Zmiana wysokości podatku nie wynika ze zmiany stawek podatkowych, które w Gminie Nasielsk nie zmieniły się od 2012 roku.

Z poważaniem

Burmistrz Nasielska

Bogdan Ruszkowski

 

informacja1Publikujemy Zarządzenie Nr 84/19 Burmistrza Nasielska z dnia 29.05.2019r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone na realizację  zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2019 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Zarządzenie Nr 84/19 Burmistrza Nasielska z dnia 29.05.2019r.

Regulamin pracy komisji konkursowej opiniującej oferty złożone na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2019 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

iMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku informuje, że dysponuje wolnymi godzinami na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych.

file 29a3da7331c36d1dbfb3b75c1f9617a8Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku - Pani Monika Nojbert uprzejmie informuje, że trwają prace nad utworzeniem dwóch grup wsparcia:


1. Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością.
2. Grupa wsparcia dla "Amazonek".


Osoby zainteresowane udziałem w wybranej grupie proszone są o kontakt z Dyrektorem MOPS - tel. 604-171-105.
Warunkiem powstania każdej z grup jest udział co najmniej 7 osób.

informacja1Burmistrz Nasielska ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży pt. "Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nasielsk z programem profilaktyki uzależnień". Szczegóły w załączniku.

Zarządzenie Nr 82/19 Burmistrza Nasielska z dnia 22.05.2019r.

dzien dzieckaSerdecznie zapraszamy wszystkie pociechy wraz z rodzicami na Dzień Dziecka w Nasielsku!

Wspólnie z Nasielskim Ośrodkiem Kultury, Szkołą Podstawową nr 2 w Nasielsku i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej przygotowaliśmy szereg atrakcji dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy:
– zespołowe gry i zabawy sportowe;
– występy muzyczne naszych młodych artystów;
– cyrkowy występ krakowskich gości;
– konkursy i zabawy artystyczne;
– zabawy integracyjne z chustą i bańkami;
– prezentacja radiowozu policji i wozu strażaków;
– tworzenie zwierzątek z balonów;
– dmuchańce, malowanie twarzy i wiele innych!

Całe wydarzenie odbędzie się w sobotę 1 czerwca w godzinach 11:00-16:00 na placu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nasielsku. Zapraszamy!

petals 1615849 1280W związku z wybudowaniem oraz oddaniem do użytkowania sieci kanalizacyjnej w centrum Nasielska, Burmistrz Nasielska informuje, że właściciele nieruchomości mają obowiązek podłączenia nieruchomości do sieci ogólnospławnej. Jedynym przypadkiem zwalniającym z tego obowiązku jest posiadanie wcześniej wybudowanej oczyszczalni przydomowej.