informacjaPoniżej publikujemy informację Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dotyczącą upałów

 

 

informacjaMając na uwadze zapewnienie bezpiecznego i sprawnego przebiegu uroczystości w Popowie Borowym w dniu 16 czerwca 2019 r. (niedziela), po ustaleniu z Komisariatem Policji w Nasielsku, zwracam się z prośbą, aby wszystkie pojazdy przed mszą św. parkowały wyłącznie z jednej strony drogi wojewódzkiej nr 622, tj. na poboczu przy pasie ruchu w kierunku Szadek.

3Miło nam poinformować, iż troje uczniów ze szkół z terenu Gminy Nasielsk zostało wyróżnionych w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „75. rocznica Bitwy o Monte Cassino”, zorganizowanym przez Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. Wyróżnieniami uhonorowani zostali:

  • w kategorii klas IV-VI szkół podstawowych – OLIWIA KUCIŃSKA, uczennica szkoły Podstawowej w Popowie Borowym,
  • w kategorii klas VII-VIII szkół podstawowych i klas III gimnazjów – JULIA PIĄTEK, uczennica Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku,
  • w kategorii szkół średnich – JAKUB KORYCKI, uczeń Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku.

mapa bieg utrudnieniaUrząd Miejski w Nasielsku informuje, że w związku z organizowanym w dniu 16 czerwca 2019 roku (niedziela) w Popowie Borowym biegiem pn. „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”, wystąpią w tym dniu utrudnienia w ruchu w godz. 13.30-15.30.

logo 2019Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w dn. 27.05.2019r. Pan Bogdan Ruszkowski- Burmistrz Nasielska wraz z Panem Rafałem Adamskim –Skarbnikiem Nasielska podpisali umowę na realizację operacji  pn. „Współczesna wieś – film promocyjny” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 Plan operacyjny na lata 2018- 2019. Celem niniejszej operacji jest stworzenie i publikacja filmu promującego wsie leżące na terenie Gminy Nasielsk.

informacja1

Informacja w sprawie możliwości uzyskania przez spółki wodne dotacji z budżetu Gminy Nasielsk w 2019r.

Burmistrz Gminy Nasielsk podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości uzyskania dotacji celowej na dofinansowanie działań związanych z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych.

Zasady udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Nasielsk, trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji oraz sposobu ich rozliczania i kontroli wykorzystania zleconego zadania określa uchwała Nr XI/99/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 sierpnia 2011 roku.

Wysokość dotacji celowej zapisanej w budżecie Gminy Nasielsk na 2019 rok na pomoc dla spółek wodnych wynosi 20.000,- zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).


Termin składania wniosków upływa z dniem 1 lipca 2019r.

 

Burmistrz Nasielska

Bogdan Ruszkowski

 

Poniżej publikujemy „Raport o stanie Gminy Nasielsk za 2018 rok”. Zgodnie z art. 28aa ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym raport ten będzie przedmiotem debaty podczas sesji Rady Miejskiej w Nasielsku. Sesja ta odbędzie się pod koniec czerwca br. Stosownie do art. 28aa ust. 6-8 przywołanej ustawy w debacie nad raportem może wziąć udział 15 mieszkańców Gminy Nasielsk. Mieszkaniec Gminy Nasielsk, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem jest zobowiązany złożyć do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nasielsku pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 mieszkańców Gminy Nasielsk – według wzoru zamieszczonego poniżej. Zgłoszenia przyjmowane są w punkcie podawczym Urzędu Miejskiego w Nasielsku (parter) w godzinach pracy Urzędu. O zakwalifikowaniu do debaty decyduje kolejność zgłoszeń oraz ich poprawność (spełnienie wymogów formalnych). Zgłoszenia składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana zostanie sesja Rady Miejskiej w Nasielsku, podczas której ma być procedowany raport.

informacja

I N F O R M A C J A 

DOT.  ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW

W JASKÓŁOWIE

           Burmistrz Nasielska informuje, iż zgodnie z Postanowieniami Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie prowadzone są dalsze czynności administracyjne mające na celu zakończenie wznowionego postępowania a finalnie wygaszenie Decyzji Nr 12.2013 z dnia  25 listopada 2013 roku  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie zakładu zagospodarowania odpadów na terenie działek o nr ew. 453 i 455  we wsi Jaskółowo, gm. Nasielsk   -   zgodnie   z  art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) w związku z uchwaleniem Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla części wsi Jaskółowo, gm. Nasielsk – Etap I, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przedmiotowych działek to teren użytkowany rolniczo z zakazem zabudowy.

 

                                                                                                                                                                                                                                                    Burmistrz Nasielska
                                                                                                                                                                                                                                                  mgr Bogdan Ruszkowski

 

pdfmałyInformacja dot. Z.Z.O. w Jaskółowie