000175Dzieci są ciekawe otaczającego je świata, a przy tym uwielbiają się dobrze bawić. Mając na uwadze powyższe, Burmistrz Nasielska objął patronatem warsztaty w formie kabaretowej dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

W ramach patronatu firma edukacyjna prowadząca warsztaty przyrodnicze „Wesoły Uniwersytet” udostępni wszystkim szkołom podstawowym i przedszkolom z terenu naszej gminy bezpłatne pomoce edukacyjne, które zostaną przekazane rodzicom:
- film „Wycieczka do niewidzialnego świata” przygotowany w formie kabaretu edukacyjnego dla dzieci
- grę planszową „Pokonaj złe bakterie i wirusy”

ikona

SPIS ROLNY W 2020 ROKU

Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r. W państwach członkowskich ONZ pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne.

Poprzedni Powszechny Spis Rolny odbył się w Polsce w 2010 r.

Najbliższy Powszechny Spis Rolny będzie prowadzony w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.

Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. poz. 1728 o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. reguluje zakres, formę i tryb przeprowadzenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego powszechnego spisu rolnego w 2020 r., oraz zakres, formę i tryb prac związanych z przygotowaniem i opracowaniem wyników spisu.

Informujemy, że Zarządzeniem Nr 82/20 z dnia 08 czerwca 2020 r. Burmistrz Nasielska jako Gminny Komisarz Spisowy utworzył Gminne Biuro Spisowe w Nasielsku.

Dalsze informacje na temat spisu będziemy Państwu przekazywali na bieżąco.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Zarządzenie Burmistrza Nasielska Nr 82/20 z dnia 8 czerwca : http://umnasielsk.bip.org.pl/index/index/id/2317

ikona

Kontrolujemy ilość osób wskazanych w deklaracji.

 

Szanowni Państwo,

zdajemy sobie sprawę, że w wielu domach mamy większą  ilość osób zameldowanych niż faktycznie zamieszkujących, ale są też bez wątpienia deklaracje z wyższą liczbą osób zamieszkałych niż podane w deklaracji.

Dane podawane w deklaracjach staramy się sprawdzać na bieżąco, jednak  obecnie przeprowadzamy kompleksową kontrolę wszystkich złożonych deklaracji. Weryfikacji podlegają wszystkie  nieruchomości w miejscowościach wiejskich oraz wszystkie nieruchomości jednorodzinne na terenie miasta Nasielsk.

iZgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. poz. 979) w skład obwodowej komisji wyborczej utworzonej w zakładzie leczniczym lub domu pomocy społecznej komisarz wyborczy, na umotywowany wniosek osoby kierującej ta jednostką, powołuje osoby przez nią wskazane, spośród pracowników danej jednostki.

żbik NasielskSzanowni Mieszkańcy,

na podstawie pisma otrzymanego od Prezesa Zarządu MLKS Żbik Nasielsk Marka Prusinowskiego informujemy, że w dniach 10, 13 i 17 czerwca 2020 r. na Stadionie Miejskim w Nasielsku rozegrane zostaną mecze ligi okręgowej, zgodnie z poniższym terminarzem:

102636332 578817759440273 4596204859984450724 n

Maj był bardzo pracowity dla mieszkańców wsi Studzianki, którzy na czele z Panią sołtys Renatą Szpręgiel postanowili zadbać o estetykę obszaru wokół świetlicy wiejskiej.  Zakupione zostały m.in. drzewka, krzewy i trawy, które zostały nasadzone na działce, na której znajduje się budynek. Bez wątpienia ma to wpływ na walory wizualne wsi.

PDF IconPoniżej publikujemy „Raport o stanie Gminy Nasielsk za 2019 rok”. Zgodnie z art. 28aa ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym raport ten będzie przedmiotem debaty podczas sesji Rady Miejskiej w Nasielsku. Stosownie do art. 28aa ust. 6-8 przywołanej ustawy w debacie nad raportem może wziąć udział 15 mieszkańców Gminy Nasielsk. Mieszkaniec Gminy Nasielsk, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem jest zobowiązany złożyć do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nasielsku pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 mieszkańców Gminy Nasielsk – według wzoru zamieszczonego poniżej. Zgłoszenia przyjmowane są w punkcie podawczym Urzędu Miejskiego w Nasielsku (parter) w dniach i godzinach pracy Urzędu. O zakwalifikowaniu do debaty decyduje kolejność zgłoszeń oraz ich poprawność (spełnienie wymogów formalnych). Zgłoszenia składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana zostanie sesja Rady Miejskiej w Nasielsku, podczas której ma być procedowany raport.

informacjaNa stronie Centralnego Portu Komunikacyjnego https://www.cpk.pl/pl/inwestycja/kolej… pojawił się plan inwestycji kolejowych na lata 2020-2034.
✅ Więcej informacji odnośnie inwestycji kolejowych na terenie województwa Mazowieckiego, w tym Gminy Nasielsk możemy znaleźć -> https://www.cpk.pl/pl/inwestycja/kolej/regionalne-konsultacje-strategiczne-wojewodztwo-mazowieckie?fbclid=IwAR0golY1iSYt5G3j-_pOosChod8tpr8pqWk-3-x-pzNNeDN2I6TERMTJS0s