informacjaPublikujemy skan zawiadomienia o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa znieważenia funkcjonariusza publicznego Burmistrza Nasielska oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Nasielsku, jakie w dniu 7 września br. zostało złożone w Prokuraturze Rejonowej w Pułtusku przez Burmistrza Nasielska jako pokrzywdzonego. Zawiadomienie dotyczy opublikowania na portalu Facebook w ramach otwartej grupy „STOP wysypisku w Jaskółowie k. Nasielska” wpisu z użyciem obraźliwych i wulgarnych sformułowań. W przypadku powtarzających się podobnych sytuacji będą podejmowane kroki mające na celu przeciwdziałanie takiemu stanowi.

 

 

pdf22 -Pobierz- Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

25151922 749234441943452 8954074241895552626 nKomisarz Wyborczy w Warszawie III Postanowieniem z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. dokonał zwołania również pierwszego posiedzenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Nasielsku na dzień 11 września 2018 r. (wtorek) na godz. 14.00. Posiedzenie to odbędzie się w siedzibie MKW, tj. w sali nr 112 (I piętro) w budynku Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ul. Elektronowej 3. Zgodnie z § 2 przywołanego Postanowienia organizację posiedzeń zapewniają organy obsługujące i gwarantujące techniczno-materialne warunki pracy właściwych komisji, czyli w przypadku Gminy Nasielsk – Burmistrz Nasielska.

Proponowany porządek pierwszego posiedzenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Nasielsku obejmuje: 

1) Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2) Przyjęcie porządku obrad.

3) Podjęcie uchwał w sprawie:

a) wyboru Przewodniczącego MKW,

b) wyboru Zastępcy Przewodniczącego MKW,

c) powołania Pełnomocnika ds. Informatyki MKW,

d) ustalenia harmonogramu dyżurów związanych z przyjmowaniem do zarejestrowania zgłoszeń list kandydatów na radnych oraz kandydatów na Burmistrza Nasielska.

4) Omówienie zadań i ustalenie trybu pracy MKW oraz obowiązków i uprawnień osób wchodzących w jej skład. 

5) Ustalenie sposobu niezwłocznego podania do publicznej wiadomości informacji o składzie MKW, jej siedzibie i pełnionych dyżurach. 

6) Zapoznanie się z wytycznymi i innymi uchwałami oraz wyjaśnieniami Państwowej Komisji Wyborczej dotyczącymi wykonywania zadań Miejskiej Komisji Wyborczej oraz sporządzenia na tej podstawie planu pracy.

7) Inne sprawy organizacyjne. 

Wraz z pierwszym posiedzeniem odbędzie się szkolenie pełnego składu MKW, które przeprowadzi Sekretarz Nasielska – Marek Maluchnik. 

Ze względu na konieczność niezwłocznego ukonstytuowania się MKW oraz rozpoczęcia wykonywania przypisanych jej zadań, prosimy członków Miejskiej Komisji Wyborczej w Nasielsku o niezawodne przybycie na posiedzenie oraz o takie zaplanowanie czasu, aby móc uczestniczyć w szkoleniu.

25151922 749234441943452 8954074241895552626 nPostanowieniem Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. powołana została również Miejska Komisja Wyborcza w Nasielsku (Załącznik nr 19 do Postanowienia) w składzie:

1. Iwona Brzezińska,

2. Agnieszka Daniszewska,

3. Beata Goszczyńska,

4. Andrzej Laskowski,

5. Michał Orłowski,

6. Robert Sierzputowski,

7. Karolina Smukowska,

8. Anna Strzeszewska,

9. Wioletta Zawadzka.


Jednocześnie Komisarz Wyborczy w Warszawie III Postanowieniem z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. zwołał pierwsze posiedzenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Nasielsku na dzień 11 września 2018 r. (wtorek) na godz. 14.00. Posiedzenie to odbędzie się w siedzibie MKW, tj. w sali nr 112 (I piętro) w budynku Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ul. Elektronowej 3. Wraz z pierwszym posiedzeniem odbędzie się również szkolenie dla członków MKW.

informacjaPoniżej publikujemy uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pt. "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Nasielsk poprzez organizację zajęć i zawodów w zakresie PIŁKI NOŻNEJ" złożoną przez Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy "Żbik" z Nasielska. Ponadto poniżej zamieszczamy również ogłoszenie Burmistrza Nasielska dotyczące w/w oferty.

Ogłoszenie Burmistrza Nasielska

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego MLKS Żbik

informacjaW związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2018/2019, Prezes Krajowej Izby Kominiarzy przypomina właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych. W załączeniu przedstawiamy treść komunikatu.

pdfmały Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy

Od początku nowej kadencji samorządu rozpoczyna się stosowanie części nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym uchwalonej przez Sejm RP w dniu 11 stycznia br.

Nakłada ona na gminy m.in.:

- obowiązek transmisji sesji rad. Obrady mają być transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a nagrania udostępniane na stronach internetowych jst.

- obowiązek rejestrowania i upubliczniania wykazów głosowań. Głosowania na sesjach rad mają odbywać się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych. Jeśli będzie to niemożliwe z przyczyn technicznych, należy przeprowadzić głosowanie imiennie. Wykazy głosowań należy niezwłocznie upublicznić.

plakat duzyZapraszamy do skorzystania z oferty udziału w warsztatach doskonalenia umiejętności wychowawczych „Jak mówić, żeby dzieci słuchały, jak słuchać, żeby dzieci mówiły”. Cykl zajęć będzie trwał przez 10 tygodni (jedno spotkanie w tygodniu). Uczestnik, który ukończy szkolenie otrzymuje certyfikat, który uprawnia go do wzięcia udziału w II i III części, tj. „Rodzeństwo bez rywalizacji” oraz „Nastolatki”. Zajęcia planowane są w środę w godzinach 16-20. Osoby chętne proszone są o zgłaszanie się do p. Dyrektor CUW Hanny Pietrzak tel. 23 693 31 06. Udział w warsztatach jest bezpłatny. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegóły na plakacie.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz zgodnie z § 22 pkt.3 Statutu Gminy Nasielsk zwołuję na dzień 12 września 2018 roku (środa) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku LI sesję Rady Miejskiej w Nasielsku z następującym porządkiem posiedzenia: