Przypominamy, iż w najbliższy piątek 26 kwietnia br. o godz. 15.00 upływa termin zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Prawo zgłaszania kandydatów do składu obwodowych komisji wyborczych mają pełnomocnicy wyborczy reprezentujący zarejestrowane komitety wyborcze. Także wyborcy mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury na członka komisji.

„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci”
[Wisława Szymborska]

 

Z powodu śmierci


Pani
Teresy Szpygiel
Sołtysa Sołectwa Mokrzyce Dworskie


najszczersze kondolencje i wyrazy głębokiego współczucia
dla rodziny i znajomych
w imieniu całego samorządu w Nasielsku

 

3447875c8abcfe8e796

składają
Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski
wraz z Pracownikami Urzędu Miejskiego w Nasielsku
oraz
w imieniu Radnych Rady Miejskiej w Nasielsku
Przewodniczący Rady Jerzy Lubieniecki


a także wszyscy Sołtysi z terenu gminy Nasielsk

      Pani
Justynie Kurpiewskiej - Nerlo
Pracownikowi Wydziału Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Nasielsku
najszczersze i płynące z głębi serca wyrazy współczucia
z powodu śmierci


Taty

 3447875c8abcfe8e796

 

składają
Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski
wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Nasielsku
oraz
w imieniu Rady Miejskiej w Nasielsku
Jerzy Lubieniecki
Przewodniczący Rady

informacjaPoniżej publikujemy uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu z programem profilaktyki uzależnień złożoną przez Młodzieżowy Klub Sportowy z Nasielska. Ponadto zamieszczamy również ogłoszenie Burmistrza Nasielska dotyczące w/w oferty.

Ogłoszenie Burmistrza Nasielska

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego MKS

informacjaBurmistrz Nasielsk ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży pt. "Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nasielsk z programem profilaktyki uzależnień".

Ponadto Burmistrz Nasielska ogłasza nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację w/w zadania publicznego.

Szczegóły poniżej:

 Rodzic w sieci

Rodzicu, masz wpływ na to co Twoje dziecko robi w sieci!
Zapraszamy na bezpłatne szkolenie.

i

 

 

Masz firmę nie dłużej niż dwa lata? Jesteś zainteresowany wsparciem finansowym? Jeśli tak to w ramach partnerstwa międzypowiatowego powiatów nowodworskiego i legionowskiego zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące warunków otrzymania dofinasowania unijnego dla młodych przedsiębiorstw. Wydarzenie odbędzie się 25 kwietnia (czwartek), o godz. 16.00 w Ratuszu Miejskim w Legionowie.

Kontakt i zgłoszenia: Fundacja Centrum Innowacji FIRE, mail: , tel. /22/ 658 22 00, www.firg.pl

       Pani
Jadwidze Szymańskiej
Kierownikowi Wydziału Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Miejskiego w Nasielsku

  najszczersze i płynące z głębi serca wyrazy współczucia
z powodu śmierci

  Mamy3447875c8abcfe8e796

składają
Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski
wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Nasielsku
oraz
w imieniu Rady Miejskiej w Nasielsku
Jerzy Lubieniecki
Przewodniczący Rady