i

Burmistrz Nasielska ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2022 roku w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu z zakresu piłki nożnej.

Zarządzenie Nr 83/22 Burmistrza Nasielska z dnia 1 sierpnia 2022 r.

patronat monMiło nam poinformować, że Minister Obrony Narodowej objął patronatem honorowym tegoroczne uroczystości w Borkowie wspominające Bitwę nad Wkrą. 

flaga polska

W czwartek, 28 lipca br., w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie Sekretarz Nasielska Marek Maluchnik wraz z Kierownik Wydziału Budżetu i Finansów Barbarą Olbryś podpisali umowę na realizację inicjatywy zakupu masztu oraz flagi Polski w ramach programu „Pod biało-czerwoną”. Na realizację zadania Gmina Nasielsk pozyskała 8 tys. zł.

plakat warsztaty teatralne

W imieniu organizatorów – grupy nieformalnej „Naturalnie Cieksyn” i Stowarzyszenia Artystyczno- Społecznego Skafander  –  zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w warsztatach teatralnych. Celem warsztatów będzie poznanie kultury polskiej i ukraińskiej, integracja grupy, zachęcenie do kreatywnego myślenia oraz zaprzyjaźnienie się z miejscem, w którym żyjemy.

wazna informacja

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi dodatku węglowego informujemy, iż z uwagi na niezakończony proces legislacyjny do chwili obecnej nie weszły jeszcze w życie przepisy ustawy z dnia 22 lipca 2022 r. o dodatku węglowym, a w związku z tym żadna gmina w Polsce nie przyjmuje wniosków o wypłatę dodatku węglowego, ani nie dokonuje wypłat tego dodatku. Po podpisaniu ustawy przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz jej opublikowaniu w Dzienniku Ustaw wszelkie informacje dotyczące składania wniosków w Gminie Nasielsk, w tym wzór wniosku, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nasielsku.

informacja1

Publikujemy Zarządzenie Nr 78/22 Burmistrza Nasielska z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2022 roku w ramach wspierania  i upowszechniania kultury fizycznej i sportu z zakresu piłki nożnej oraz z zakresu piłki nożnej z elementami profilaktyki uzależnień.

Zarządzenie Nr 78/22 Burmistrza Nasielska z dnia 27 lipca 2022 r.

Godzina WW związku z 78. rocznicą Powstania Warszawskiego w Nasielsku zostaną wywieszone flagi Polski. Do tego samego zachęcamy również Państwa.

„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci”
[Wisława Szymborska]

Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski
wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Nasielsku


oraz

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Lubieniecki
wraz z radnymi Rady Miejskiej w Nasielskuskładają
najszczersze i płynące z głębi serca wyrazy współczucia rodzinie i bliskim

 

Kondolencje

 

Ś.P. Grażyny Tyszkiewicz
wieloletniego dyrektora Samorządowego Przedszkola w Nasielsku