Obraz 20190108 112125 1Informujemy, że w najbliższą środę tj. 13 lutego br. zostaną odebrane choinki od mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej i Wspólnot. Prosimy pozostawić choinki przy altanach śmietnikowych lub przy pojemnikach do gromadzenia odpadów.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Szanowni Państwo,

w ostatnim czasie dotarły do nas głosy o podpisach zbieranych pod petycją przeciwko inwestycji na terenie Siennicy. Informujemy, że w chwili obecnej w Siennicy nie są realizowane i nie są planowane żadne inwestycje, a – jak przekazała nam jedna z tamtejszych mieszkanek – podpisy zbierane pod petycją dotyczą poparcia dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Podpisy pod petycjami zawierają istotne dane takie jak imię, nazwisko, adres i/lub PESEL. Ponadto w niektórych przypadkach raz wyrażone poparcie nie może być odwołane, a w przypadku braku zastrzeżenia, że dane osobowe nie będą przetwarzane w celach innych niż związane z petycją, istnieje ryzyko wykorzystania ich wbrew woli składającego podpis.

Jeśli cel petycji nie jest Państwu dokładnie znany, zachęcamy do kontaktu z Urzędem Miejskim w Nasielsku pod numerem (23) 693-30-00 po zasięgnięcie dodatkowych informacji.

Ponadto wyjaśniamy, że prawidłowo sporządzona petycja powinna zawierać:
– jasno określonego adresata;
– sprecyzowanego autora petycji;
– konkretny, wyraźny tytuł;
– precyzyjnie i dokładnie określony cel, związane z nim zagrożenia, wyjaśnienie jak petycja wpłynie na cel oraz jakie korzyści z tym się wiążą;
– dane kontaktowe autora petycji, zastrzeżenie o przetwarzaniu danych osobowych wyłącznie w celach związanych z petycją, ewentualny adres strony internetowej przybliżającej cel petycji.

Apelujemy do wszystkich mieszkańców o czujność i roztropność przy udostępnianiu swoich danych osobowych.

administration agreement banking 618158

Dzień otwarty2 1Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dębinkach serdecznie zaprasza rodziców dzieci z obwodu szkoły oraz rodziców dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Nasielsk na Dzień Otwarty Szkoły, który odbędzie się w dniu 16 lutego 2019 r. w godzinach 10.00-13.00.

Niniejszym informujemy, iż pierwsze posiedzenie oraz szkolenie Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej w Nasielsku w okręgu wyborczym nr 7, zarządzonymi na dzień 3 marca 2019 roku, odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku (ul. Elektronowa 3, I piętro, sala nr 112), z tym że: 

Publikujemy Postanowienie Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 8 lutego 2019 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Nasielsk.

ROLNIK W SIECITylko 2 wolne miejsca zostały na najbliższe szkolenie pt. „Rolnik w sieci”, które odbędzie się w dniach 11, 13 i 14 lutego br., w godz. 15.00-19.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

Osoby zainteresowane zachęcamy do kontaktu pod nr tel. 23 69 33 021 lub e-mail: .

Formularz zgłoszeniowy => https://nasielsk.pl/images/FORM_ZG%C5%81OSZENIOWY.pdf

Przypominamy, że szkolenie jest bezpłatne a środki na jego realizację pochodzą z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”, których operatorem jest Fundacja Legalna Kultura.

informacjaWynik otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania i aktywizacji seniorów z elementami profilaktyki

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17 i art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r., poz. 450 z późn. zm.) i uchwały Nr LV/418/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 6 listopada 2018r. w sprawie: przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Nasielsk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019” oraz uchwały Nr LV/419/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 6 listopada 2018r. w sprawie „uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok” 

Burmistrz Nasielska ogłasza wynik:

informacjaWyniki otwartych konkursów ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu z programem profilaktyki uzależnień, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17 i art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r., poz. 450 z późn. zm.) i uchwały Nr LV/418/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 6 listopada 2018r. w sprawie: przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Nasielsk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019” oraz uchwały Nr LV/419/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 6 listopada 2018r. w sprawie „uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok” 

Burmistrz Nasielska ogłasza wyniki: