Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2020r. poz.713 ze zm.) oraz art. 15zzx ustawy z dnia 02 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568, 695, 875) zarządzam na dzień 28 maja 2020 roku przeprowadzenie XVIII sesji Rady Miejskiej w Nasielsku o godz. 10.00 w trybie zdalnego obradowania. Wszystkie rozstrzygnięcia w tym uchwały podejmowane będą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pomocą wideokonferencji.
Przebieg sesji będzie transmitowany na stronie nasielsk.sesja.pl

serduszkooooTrwa akcja „Żbika” Nasielsk dotycząca zbioru plastikowych korków na rzecz naszej mieszkanki Wiktorii Wóltańskiej. Dzięki nakrętkom Wiktoria może brać udział w turnusach rehabilitacyjnych. Serce rośnie, gdy widać wsparcie naszych mieszkańców! Pojemnik postawiony na parkingu 19 maja zapełnił się w mgnieniu oka!

Pracownicy Urzędu Miejskiego także włączyli się do akcji! Zebrane przez nas korki zawiózł dziś do punktu zbioru Pan Burmistrz oraz Skarbnik Nasielska.

Każdy z Państwa może wesprzeć tę akcję! Wystarczy wrzucić korki/nakrętki do dużego serca - pojemnika, które zlokalizowane jest na parkingu przy skwerze Jana Pawła II.

To nic nie kosztuje a może pomóc komuś, kto naprawdę na to zasługuje!

zuzyta bateria

Miło nam jest poinformować, że dzięki Państwu w 2019r. udało nam się zebrać i przekazać do prawidłowej utylizacji 100 kg zużytych baterii i małych akumulatorów. Odpady te z gminnych punktów odbiera firma Błysk-Bis w ramach opłaty za odbiór wszystkich odpadów komunalnych.

Zużyte baterie i akumulatory stanowią zagrożenie głównie ze względu na ołów, kadm i nikiel. Elektrolit z akumulatora umieszczonego w pojemniku z innymi odpadami i przekazanego na komunalne wysypisko śmieci, w przypadku wycieku, wstrzymuje procesy biodegradacji innych odpadów. Zużytą baterię lub akumulator można oddać w punkcie prowadzącym ich sprzedaż, gdy kupujemy nowy.

Zbiórkę baterii prowadzi również Gmina Nasielsk w następujących punktach:

leki

O tym, że używanie przeterminowanych leków jest bardzo szkodliwe dla zdrowia, wiedzą chyba wszyscy. Mało jednak osób zdaje sobie sprawę z tego, że wyrzucanie starych lekarstw do kosza, skąd dalej trafiają na składowiska odpadów, jest również niebezpieczne, gdyż środki zawarte w lekach mają bardzo szkodliwy wpływ na środowisko. Nie wolno również wyrzucać leków do toalety! Oczyszczalnie ścieków nie radzą sobie dobrze z takimi substancjami, a ich obecność w wodzie sprawia, że bakterie i wirusy uodporniają się na nie. Przeterminowane leki powinny być poddane utylizacji.

iUprzejmie informujemy, że awaria sieci telefonicznej (Orange), została naprawiona. Połączenia telefoniczne do Urzędu Miejskiego w Nasielsku oraz z Urzędu działają już poprawnie. ☎️
Zapraszamy do kontaktu!

i

Masz swoją ulubioną pamiątkę z dawnych lat? Taką, która budzi Twoje wspomnienia, pod wpływem której odżywają emocje, przychodzi wzruszenie? Teraz masz okazję pokazać ją, opowiedzieć jej historię, przywołać związane z nią wydarzenia. Jeśli skończyłeś/aś 60 lat, ta propozycja jest dla Ciebie.

Muzeum Historii Polski zaprasza do udziału w akcji społecznej „#MojaPamiątka” i podzielenia się swoją historią. Zajrzyjcie do szuflad – poszukajcie fotografii z dzieciństwa, młodości i dorosłego życia, przejrzyjcie zachowane pamiątki, dokumenty – odkryjcie wspomnienia. Wybierzcie jeden przedmiot, dokument, może jedną fotografię czy film i opiszcie nam historie, które się za nimi kryją. Każdy z nas ma swoją opowieść, w której osobista i rodzinna historia spotyka się z historią zbiorową – narodu, państwa czy wspólnoty lokalnej: udział w wojnie, strajku, doświadczenia z trudnościami życia codziennego w okresie PRL. W tle naszego życia nieustannie dzieje się wielka historia. Zapisujemy wspomnienia, utrwalamy ważne chwile na fotografiach, nagrywamy filmy, zachowujemy listy, bilety, przedmioty, by pamiętać o tym, co było dla nas najważniejsze.

urzadSzanowni Państwo!

W dniu 23 czerwca 2020 roku przypada 70. rocznica tragicznych wydarzeń, jakie miały miejsce w Popowie Borowym, kiedy to po heroicznej i nierównej walce z żołnierzami i funkcjonariuszami komunistycznego aparatu terroru śmierć ponieśli Niezłomni Żołnierze Narodowego Zjednoczenia Wojskowego z samodzielnego patrolu należącego do oddziału ppor. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój”: ppor. Władysław Grudziński ps. „Pilot” – dowódca patrolu, ppor. Kazimierz Chrzanowski ps. „Wilk” i „Ketling”, ppor. Czesław Wilski ps. „Brzoza” i „Zryw” oraz ppor. Hieronim Żbikowski ps. „Gwiazda” i „Twardowski”. Ci Bohaterowie Niezłomni zajmują szczególne miejsce w naszych sercach i naszej pamięci nie tylko z racji idei, o jakie walczyli i za jakie ginęli – wolność i niepodległość Polski, ale też z uwagi na fakt, iż byli oni trwale związani z Nasielską Ziemią.

segregacja

Przypominamy, że od dnia 1 stycznia 2020 r. nie ma możliwości prawnych przekazywania odpadów nieposegregowanych. Każdego z nas obowiązuje segregowanie odpadów na frakcje: papier, plastik oraz opakowania wielomateriałowe, szkło, odpady BIO, popiół z domowych palenisk, odpady wielkogabarytowe w tym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (odbierane 2x w roku, lub we własnym zakresie przekazywane w PSZOK), odpady poremontowe (w niewielkich ilościach) przekazywane do PSZOK, przy większych remontach i budowlach obowiązuje wynajęcie odpowiedniego kontenera i zutylizowanie odpadów na własny koszt.