„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci”
[Wisława Szymborska]

 

Kondolencje

 

Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski
wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Nasielsku
oraz
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Lubieniecki
wraz z radnymi Rady Miejskiej w Nasielsku


składają
najszczersze i płynące z głębi serca wyrazy współczucia rodzinie i bliskim

 

Ś.P. Heleny Zadrożnej

radnej Rady Miejskiej w Nasielsku kadencji 1998-2002 oraz długoletniej Pani sołtys sołectwa Kędzierzawice

328829521 862342751493010 1598387402151534790 nKasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza pierwszy w 2023 roku konkurs prewencyjny.
W imieniu organizatorów zapraszamy dzieci rolników do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy” pod Patronatem Honorowym Ministra Edukacji i Nauki.

Wyłączenie prądu Głodowo

Informujemy,  że w dniu 21 lutego br. w godz. 8:30-12:30 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zamieszkałych w miejscowości Głodowo – zasilanie ze stacji trafo S7-924.

wazna informacja

Na prośbę Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim informujemy, że w dniach 13-14 lutego br. w godz. 8:00-15:00 nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej w miejscowości Nuna. Przerwy związane są z pielęgnacją drzew przy liniach wysokiego napięcia.

sesja RMNa podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 15zzx ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2705 ze zm.) zarządzam na dzień 15 lutego 2023 roku przeprowadzenie LIV sesji Rady Miejskiej w Nasielsku o godz. 10.00 w trybie zdalnego obradowania. Wszystkie rozstrzygnięcia w tym uchwały podejmowane będą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pomocą wideokonferencji.

Plakat konkursu

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym pt. „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy” organizowanym przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Konkurs skierowany jest do szkół podstawowych z terenów wiejskich, a zadanie konkursowe polega na wykonaniu dwuwymiarowej pracy plastycznej w formacie A-3 w dowolnej technice, obrazującej upowszechniane przez KRUS sposoby zapobiegania skutkom niewłaściwego stosowania w gospodarstwie rolnym niebezpiecznych substancji, m.in. środków ochrony roślin, nawozów, paliw.

Bilet TurystyNa prośbę zarządu spółki „Koleje Mazowieckie – KM” umieszczamy informację dotyczącą Biletu Turysty:

Wyniki otwartych konkursów ofert Wyniki otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2023 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu z programem profilaktyki uzależnień, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz z zakresu wspierania i aktywizacji seniorów z elementami profilaktyki uzależnień.