informacja

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) zwołuję na dzień 26 października 2017 roku (czwartek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku XLI sesję Rady Miejskiej w Nasielsku z następującym porządkiem posiedzenia: 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXXIX i XL sesji Rady Miejskiej.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami Rady wraz z informacją o prawidłowości złożonych oświadczeń majątkowych radnych za 2016 rok.

5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami Rady wraz z informacją o oświadczeniach majątkowych złożonych Burmistrzowi Nasielska przez pracowników Urzędu Miejskiego w Nasielsku oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Nasielsk

6. Interpelacje i zapytania mieszkańców.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2017 r.,

2) w sprawie uchylenia uchwały Nr IX/79/201 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 09 czerwca 2011 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

3) w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/210/16 z dnia 20 października 2016 roku  sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Nasielsk,

4) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,

5) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie Studzianki oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 103/16,

6) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie Nowe Pieścirogi oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 50/12 i 50/13,

7) w sprawie ustalenia służebności gruntowej,

8) w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz Gminy Nasielsk, 

9) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą,

10) w sprawie zmiany Uchwały Nr II/5/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 4 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Infrastruktury i Porządku Publicznego.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10. Informacja dotycząca pism wpływających do Rady Miejskiej.

11. Wolne wnioski i zapytania.

12. Zamknięcie obrad.

Logo zusNa prośbę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych informujemy, że w związku z wprowadzeniem od 1 stycznia 2018 r., nowych zasad opłacania składek dla płatników, zamieszczamy link do strony wyjaśniającej nowe zasady opłacania składek: http://www.zus.pl/eskladka

Informujemy, iż decyzją członków Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 20.10.2017r. jako przewodniczącą RDPP wybrano Panią Aleksandrę Wołocznik. Stanowisko wiceprzewodniczącej RDPP objęła natomiast Pani Aneta Borowiec.

informacja1. Komisja Budżetu i Finansów - 24 października 2017 r. tj. (wtorek) o godz. 13.30
2. Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - 24 października 2017 r. tj. (wtorek) o godz. 14.00
3. Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego - 24 października 2017 r. tj. (wtorek) o godz. 14.30

SPZOZ
PORADNIA TERAPII UZALEŻNIEŃ
W NASIELSKU

ul. Warszawska 52
czynna od poniedziałku do piątku 8:00 – 20:00
tel. 23 693 02 50
rejestracja osobiście lub telefonicznie
8:00 – 16:00

Poniżej publikujemy ofertę realizacji zadania publicznego pt. "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Nasielsk poprzez organizację zajęć i zawodów w zakresie piłki nożnej" złożoną przez MLKS ŻBIK Nasielsk. Do zapoznania się zamieszczamy również ogłoszenie Burmistrza Nasielska dotyczące w/w oferty.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Ogłoszenie

W nocy 17 października 2017r. między godz. 1:33 a 2:18 doszło do aktu wandalizmu polegającego na zniszczeniu dwóch wiat przystankowych oraz tablic z rozkładami jazdy. Zdarzenie miało miejsce przy ulicy Młynarskiej w Nasielsku. Świadków zdarzenia lub osoby rozpoznające sprawcę prosimy o pilny kontakt z Komisariatem Policji w Nasielsku.

 

Początek wandalizmu o godzinie 01:34:10 (zegar w lewym górnym narożniku nagrania)

 

KP Nasielsk - podgląd monitoringuBurmistrz Nasielska informuje, że od grudnia 2015r. w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców teren miasta Nasielska został objęty monitoringiem, który stale zwiększa swój zasięg. Mając na względzie powyższe w dniu 17 października 2017r. podgląd monitoringu został zainstalowany w  Komisariacie Policji w Nasielsku.

Projekt budowy systemu monitoringu miejskiego jest odpowiedzią na częste sygnały mieszkańców dotyczące incydentów związanych z zakłócaniem porządku publicznego i chęcią podniesienia bezpieczeństwa mieszkańców. Burmistrz Nasielska planuje dalszą  rozbudowę sytemu kamer na terenie całej Gminy.