informacjaNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) zwołuję na dzień 21 września 2017 roku (czwartek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku XXXIX sesję Rady Miejskiej w Nasielsku z następującym porządkiem posiedzenia: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Miejskiej.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami Rady.

5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami Rady. 

6. Interpelacje i zapytania mieszkańców.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nasielsk za I półrocze 2017 r., informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nasielsk, informacja o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2017 r.: Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku, Nasielskiego Ośrodka Kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku.

9. Podjęcie uchwał:1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk,2) w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2017 r.,3) w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,4) w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,5) w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia służebności gruntowej,

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11. Informacja dotycząca pism wpływających do Rady Miejskiej.

12. Wolne wnioski i zapytania.

13. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku

Jerzy Lubieniecki

IMG 0545W dniu 16 września br. do naszego miasta zjechała grupa geomorfologów z ośrodków akademickich z całej Polski. Wizyta ta związana była z objazdem naukowym w ramach XI Zjazdu Geomorfologów Polskich, organizowany przez Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu  Warszawskiego. Goście dyskutowali o naturalnych i antropogenicznych uwarunkowaniach rozwoju rzeźby terenów naszej Gminy. W spotkaniu uczestniczył Burmistrz Nasielska – Bogdan Ruszkowski, który przedstawił zgromadzonym gościom historię naszej Gminy. Tuż po tym, zebrani przeszli na miejsce dawnego grodu, gdzie dr Mariusz Błoński i dr Piotr Szwarczewski omówili zapis antropogenicznych zmian środowiska przyrodniczego w okolicach nasielskiego grodziska.

informacjaPublikujemy uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pod nazwą „Wspieranie aktywności seniorów poprzez prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej oraz integracyjnej w Nasielskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku” złożoną przez Fundację „BĄDŹMY RAZEM” w dniu 18.09.2017r.

informacjaDyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku ogłasza przetarg nieograniczony ustny (licytację) na sprzedaż karetki marki Voklswagen Crafter. Więcej informacji w załączeniu.

 

 

pdf - Pobierz Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ustnym na sprzedaż karetki -

pdf - Pobierz Projekt umowy Kupna - Sprzedaży -

pdf - Pobierz Regulamin przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż karetki -

pdf - Pobierz Zarządzenie Nr 06/2017 z dnia 14.09.2017 r. -

pdf - Pobierz Oświadczenie -

 

 

 

IMG 017914 września br. (czwartek) o godzinie 12:30 odbyło się spotkanie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej. Na zaproszenie Pani Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku – Marii Michalczyk wyjątkowo członkowie Komisji spotkali się w budynku SPZOZ, w którym zakończyły się właśnie prace remontowo-budowlane. Spotkanie otworzyła Pani Dyrektor Maria Michalczyk, która opowiedziała zebranym o wszystkich ukończonych inwestycjach a także o planach do zrealizowania w przyszłości. Ośrodek Zdrowia przy ulicy Sportowej może pochwalić się wreszcie nowym ogrodzeniem, parkingiem z elektryczną bramą wjazdową oraz szlabanem. Z nadejściem wiosny Pani Dyrektor ma w planach m.in. zakup zieleni na plac przy Ośrodku. SPZOZ może pochwalić się także zakupem nowej karetki, która ma nieść pomoc mieszkańcom naszej gminy oraz remontem w środku budynku m.in. nową, przejrzystą recepcją.Następnie Ksiądz proboszcz Tadeusz Pepłoński poświęcił nową karetkę i znajdujący się w niej sprzęt oraz budynek SPZOZ. Po uroczystym rozpoczęciu Komisja przystąpiła do oględzin budynku. Pani Dyrektor oprowadziła zebranych po wszystkich pomieszczeniach oraz opowiadała o zmianach i nowo zakupionym sprzęcie. W tej części spotkania odbył się także pokaz multimediany, który poprowadził pracownik SPZOZ.  Na zakończenie pracownicy SPZOZ wręczyli Pani Dyrektor Marii Michalczyk oraz Pani Hannie Wiercioch – Głównej Księgowej SPZOZ kwiaty, w podziękowaniu za zaangażowanie obu Pań w funkcjonowanie placówki i wspaniałe warunki do pracy.

 

                                                                                                                                                                           

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na posiedzenie Gminnej Rady Sportu, które odbędzie się  6 października 2017 roku o godz. 15.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku.

Publikujemy uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pod nazwą „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Nasielsk poprzez organizację zajęć i zawodów w zakresie piłki nożnej” złożoną przez MLKS ŻBIK NASIELSK do Burmistrza Nasielska w dniu 11.09.2017r.

informacja1. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - 18 września 2017 r. tj. (poniedziałek) o godz. 11.30
2. Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - 18 września 2017 r. tj. (poniedziałek) o godz. 13.00
3. Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej - 19 września 2017 r. tj. (wtorek) o godz. 13.00
4. Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego - 19 września 2017 r. tj. (wtorek) o godz. 14.00
5. Komisja Rolnictwa - 20 września 2017 r. tj. (środa) o godz.13.00
                 6. Komisja Budżetu i Finansów - 20 września 2017 r. tj. (środa) o godz. 14.00