zyczenia bozonarodzeniowe 20181Życzenia bożonarodzeniowe od Burmistrza Nasielska - Bogdana Ruszkowskiego oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nasielsku - Jerzego Lubienieckiego.

godziny otwarciaSzanowni Państwo, informujemy, że w dniu 20.12.2017 roku (środa) Urząd Miejski w Nasielsku oraz placówki mieszczące się w jego budynku (Starostwo Powiatowe, MOPS) będą czynne do godziny 14.30. Za utrudnienia przepraszamy.

W dniu 14 grudnia 2017r. odbyło się Spotkanie Wigilijne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zorganizowane dla dzieci i ich rodziców z terenu Gminy Nasielsk. Gospodarzem uroczystości była Pani Monika Nojbert- Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Oprawę artystyczną wydarzenia swoim uroczym spektaklem Bożonarodzeniowym zapewnili wychowankowie oraz Grono Pedagogiczne przedszkola Sakolandia. Burmistrz Nasielska- Pan Bogdan Ruszkowski złożył wszystkim gościom serdeczne życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Podczas spotkania wręczono również dzieciom świąteczne paczki ze słodyczami ufundowane przez Urząd Miejski w Nasielsku. Poniżej fotorelacja z uroczystości.

Burmistrz Nasielska, działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1405 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 12 grudnia 2017r., wydana została decyzja Nr 382/2017 znak ŚROW.6220.20.31.2016.IB o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. „Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca z możliwością usług nieuciążliwych wraz z elementami infrastruktury towarzyszącej na działce o nr ewid. 247/3 obręb 0007 Chrcynno”.
Z materiałem dowodowym można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk, pokój 206 – poniedziałki w godzinach 8.00 – 17.00, wtorek, środa, czwartek w godzinach 8.00 – 16.00 i piątek w godzinach 8.00 – 15.00.

Zapraszamy do Punktu Konsultacyjnego przy Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 • Jeśli picie alkoholu jest problemem dla Ciebie lub kogoś z twoich bliskich,
 • podejrzewasz uzależnienie u bliskiej Ci osoby,
 • jesteś uwikłany w przemoc domową,
 • jesteś dorosłym dzieckiem alkoholika,
 • potrzebujesz porady w trudnej sytuacji życiowej.

Punkt Konsultacyjny jest przeznaczony dla osób chcących zasięgnąć rady specjalisty w leczeniu uzależnień. Zapraszamy zarówno osoby nadużywające alkoholu, jak i ich rodziny do korzystania z rozległej wiedzy terapeuty.

Zapraszamy mieszkańców Gminy Nasielsk do korzystania z pomocy psychologów w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Nasielsku

 • w każdy wtorek w godz. od 14:00 do 16:00 (pok. 103) – Psycholog Ewa Szatkowska
 • w każdą środę w godz. od 7:55 do 10:55 (pok. 113) - Psycholog Anna Ścioch

powiat nZapraszamy do wzięcia udziału w III Spotkaniu Świątecznym mieszkańców powiatu nowodworskiego.

OPIS PROJEKTU

W dniu 04 grudnia 2017 r. Gmina Nasielsk zawarła Umowę o dofinansowanie Projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w centrum Nasielska". Projekt będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Przedsięwzięcie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej w Nasielsku.

Zakres prac w ramach projektu przewiduje:

Budowę grawitacyjnej i ciśnieniowej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Nasielsk o łącznej długości 5,26 km w rejonie ulic Gwiaździsta, Cmentarna, Folwark, Młynarska, Ślepa, Tylna, Rynek, Żwirki i Wigury, Świętego Wojciecha, Kościelna, Mała, Składowa, Kozia, Kościuszki, Płońska, Starzyńskiego.

Koszt całkowity projektu: 8 486 442,52 zł w tym VAT 1 546 210,76 zł.

Wydatki kwalifikowane wynoszą 4 872 134,87zł

dofinansowanie z Funduszu Spójności 4 141 314,63 zł (co stanowi 85% wydatków kwalifikowanych).

Cele projektu:

 1. Wypełnienie przez gminę Nasielsk wymagań zawartych w Dyrektywach UE oraz prawie polskim w zakresie

gospodarki wodno–ściekowej.

 1. Zmniejszenie zanieczyszczenia wód rzeki Nasielnej, dzięki czemu ulegnie zmniejszeniu wielkość ładunków

zanieczyszczeń wprowadzanych do Wisły, a w konsekwencji do Morza Bałtyckiego.

3.Ochrona środowiska naturalnego gminy oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa ekologicznego miasta i

gminy.

 1. Wykorzystanie pomocy finansowej UE w celu poprawy warunków funkcjonowania w gminie Nasielsk

systemu gospodarki wodno–ściekowej i spełnienia zobowiązań z zakresu oczyszczania ścieków komunalnych

wynikających z Traktatu Akcesyjnego Polski do Unii Europejskiej poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej i

poprawę gospodarki osadowej.

 1. Poprawa jakości życia mieszkańców Nasielska oraz zwiększenie perspektyw rozwoju gospodarczego dzięki

poprawie stanu środowiska.

 1. Poprawa stanu zdrowia publicznego wynikająca z redukcji skażenia wód i gleb.
 2. Utrzymanie dotychczasowej aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców na rozwijających się

obszarach miasta i gminy poprzez zapewnienie podstawowej infrastruktury technicznej.