Burmistrz Nasielska ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2018 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu z programem profilaktyki uzależnień, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych. Szczegóły konkursu poniżej:

DSC05277W poniedziałek, 11 grudnia 2017r. w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Nasielsku Nasielskie Towarzystwo Kultury zorganizowało spotkanie, w czasie którego omówione zostały zadania oraz wyznaczone cele, którymi Towarzystwo zajmie się w ramach tegorocznej edycji 2017/2018 akcji „Masz Głos”. W spotkaniu uczestniczyli: Bogdan Ruszkowski - Burmistrz Nasielska, radny Dariusz Kordowski, dyrektor Centrum Usług Wspólnych Hanna Pietrzak, nauczyciele oraz mieszkańcy Nasielska.

pdf-pobierz_zaproszenie-

MODRMazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego oddział Poświętne, Terenowy Zespół Doradczy w Pomiechówku. Zapraszają na szkolenia:

brydPublikujemy wyniki "finałowego" turnieju bryżowego, który odbył się w dniu 08.12.2017 r. oraz końcową klasyfikację brydżowego "GRAND PRIX" Nasielska 2017

 

 

 

informacja28 grudnia br. (czwartek) odbędzie się bezpośrednia transmisja z obrad sesji Rady Miejskiej w Nasielsku. Początek transmisji planowany jest na godzinę 10.00. Słuchać sesji będzie można za pośrednictwem strony Urzędu - www.nasielsk.pl . Do odtwarzania radia preferowany jest odtwarzacz audio - Winamp. Zapraszamy serdecznie.

informacjaNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) zwołuję na dzień 28 grudnia 2017 roku (czwartek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku XLIII sesję Rady Miejskiej w Nasielsku z następującym porządkiem posiedzenia:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Miejskiej.
4.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami Rady.
5.Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami Rady.
6.Interpelacje i zapytania mieszkańców.
7.Interpelacje i zapytania radnych.
8.Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk:
1)przedstawienie projektu uchwały,
2)opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie,
3)opinia Komisji Budżetu i Finansów,  
4)dyskusja,
5)podjęcie uchwały.
9.Przyjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2018 rok:
1)przedstawienie projektu Uchwały Budżetowej wraz z uzasadnieniem przez Burmistrza Nasielska,
2)opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie,
3)opinie i wnioski stałych Komisji Rady Miejskiej,
4)dyskusja,
5)podjęcie uchwały.
10.Podjęcie uchwał:
1)w sprawie ustalenia zasad na jakich sołtysom będzie przysługiwać dieta,
2)w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/275/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nasielsk,
3)zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty,
4)w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Nasielsk na prowadzenie niepublicznych przedszkoli, szkół prowadzonych na terenie Gminy Nasielsk oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
5)w sprawie zmiany Uchwały Nr II/7/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 4 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.
11.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12.Informacja dotycząca pism wpływających do Rady Miejskiej.
13.Wolne wnioski i zapytania.
14.Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku

Jerzy Lubieniecki

informacja1.Komisja Budżetu i Finansów 27 grudnia 2017 r. tj. (środa) o godz. 14.30

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1257), zawiadamia się Strony, że Burmistrz Nasielska w dniu 18 grudnia 2017 r. wydał postanowienie Nr 516/2017 znak: ŚROW.6220.18.2017.IB.9 o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. Budowa stacji tankowania paliw płynnych i gazu propan-butan z budynkiem obsługi oraz trzystanowiskową bezdotykową myjnią samochodów na działce o nr ewid. 2595/4 położonej przy ulicy Elektronowej w Nasielsku.

Ponadto, w związku z art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Burmistrz Nasielska postanowieniem nr 517/2017 z dnia 18 grudnia 2017r. postanowił zawiesić postępowanie w w/w sprawie do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Postępowanie w ww. sprawie toczy się na wniosek firmę HYDROCHEM Spółka z o.o., z/s ul. Górna 1, 26-803 Promna.

Z treścią postanowień oraz pozostałą dokumentacja sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk, pokój 206 – poniedziałki w godzinach 8:00 – 17:00, wtorek, środa czwartek - w godzinach 8:00 – 16:00 i piątek w godzinach 8:00 – 15:00.

 

pdf  Postanowienie Nr 516/2017
 pdf  Postanowienie Nr 517/2017