test 39831502261844Informujemy, że 3 lipca 2018 r. (wtorek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku odbędzie się Komisja Rewizyjna.

informacjaPoniżej publikujemy ofertę realizacji zadania publicznego pt. "Wakacje z Muzyką z elementami z zakresu profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom" złożoną przez STOWARZYSZENIE VOX MUSICORUM. Ponadto poniżej zamieszczamy również ogłoszenie Burmistrza Nasielska dotyczące w/w oferty.

ogłoszenie VOX MUSICORUM

oferta VOX MUSICORUM

informacjaPełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, w imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego, zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Termin składania uwag i propozycji do projektu to 6 lipca br.

informacjaPod linkiem https://nasielsk.pl/info/dla-mieszkancow/zycie-codzienne/nie-dla-budowy-zakladu-zagospodarowania-odpadow-w-jaskolowie
znajdują się aktualne dokumenty procesu administracyjnego dotyczącego zatrzymania budowy ZZO w Jaskółowie. 

Jednocześnie informujemy, że na bieżąco będziemy informować mieszkańców w przedmiotowej sprawie.

informacja

W związku ze zmianą Regulaminu dotyczącego działania Komisji powołanych przez Wojewodę Mazowieckiego do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne oraz wniosku o oszacowanie szkód informujemy, że do wniosku nie jest wymagany wypis z rejestru gruntów.

Informujemy, że polscy sędziowie, w tym nasielszczanin Paweł Sokolnicki, będą arbitrami meczu grupy F mistrzostw świata w piłce nożnej Niemcy- Szwecja. Transmisja meczu w najbliższą sobotę o godz. 20.00. Wspierajmy naszych arbitrów, szczególnie naszego krajana Pawła.

Burmistrz Nasielska informuje, iż w chwili obecnej podejmowane są wszelkie działania prawne dotyczące zablokowania budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Jaskółowie. Sytuacja formalno-prawna nie daje możliwości budowy wyżej wymienionego zakładu, tj. inwestor nie uzyska pozwolenia na budowę co oznacza, że Zakład Zagospodarowania Odpadów nie powstanie. W chwili obecnej wznawiamy postępowanie dotyczące decyzji lokalizacyjnej celu publicznego i zawieszamy postępowanie administracyjne do czasu uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Jaskółowo. Ze szczególną starannością będą rozpatrywane wszystkie sprawy, które mogą się pojawić w kwestii budowy wyżej wymienionego zakładu. Serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom zaangażowanym w nagłośnienie problemu związanego z planowaną budową zakładu. Mam nadzieję, że dzięki Państwu sprawa zostanie zauważona na forum krajowym i dzięki temu na szczeblu władzy rządowej zostaną podjęte uregulowania prawne, które w przyszłości nie będą dawały możliwości powstania tego typu inwestycji bez zgody mieszkańców. Zwracam się także z prośbą o rzetelne przekazywanie informacji dotyczących tej sprawy (szczegółowe i bieżące informacje dotyczące Jaskółowa znajdziecie Państwo na stronie www.nasielsk.pl).

139393159Burmistrz Nasielska, w obawie o zdrowie i życie mieszkańców Gminy Nasielsk, wyraża swój stanowczy sprzeciw przeciwko budowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Jaskółowie.