informacjaNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) zwołuję na dzień 30 listopada 2017 roku (czwartek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku XLII sesję Rady Miejskiej w Nasielsku z następującym porządkiem posiedzenia: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Miejskiej.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami Rady.

5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami Rady.

6. Interpelacje i zapytania mieszkańców.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017, w tym o wynikach egzaminów zewnętrznych w szkołach prowadzonych przez Gminę Nasielsk.

9. Informacja dotycząca bezpieczeństwa na terenie Gminy Nasielsk.

10. Podjęcie uchwał o opłatach i podatkach lokalnych na 2018 rok:

1) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok, 

2) w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Nasielsk w 2018 roku ,

3) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

11. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk,

2) w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2017 r.,

3) w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty i rozkładania na raty oraz niedochodzenia należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Nasielsk lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej,

4) w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na niektóre świadczenia z pomocy społecznej realizowane w zakresie zadań własnych gminy - pomoc rzeczowa, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe, zasiłki celowe przyznawane pod warunkiem zwrotu,

5) w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, w tym w schroniskach dla osób bezdomnych,

6) w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za uczestnictwo w zajęciach organizowanych w klubie Senior + w Nasielsku, ul. Warszawska 52,

7) zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym oraz ustalenia stawki takiej opłaty,

8) w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Nasielsk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”,

9) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok,

10) w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie Nowe Pieścirogi oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 50/12 i 50/13

11) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie miasta Nasielska oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 133/11,

12) w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych oraz zasad udzielenia bonifikaty przy sprzedaży tych lokali w budynkach stanowiących współwłasność Gminy Nasielsk na rzecz dotychczasowych najemców,

13) w sprawie zbycia nieruchomości,

14) w sprawie rozpatrzenia skargi na Sołtysa Sołectwa Żabiczyn,

15) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Nasielska.

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

13. Informacja dotycząca pism wpływających do Rady Miejskiej.

14. Wolne wnioski i zapytania.

15. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku

Jerzy Lubieniecki

BOU06 50Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego składamy wszystkim Pracownikom pomocy społecznej serdeczne życzenia i wyrazy uznania za wysiłek i zaangażowanie w wypełnianiu ciężkiej, lecz jakże niezbędnej pracy na rzecz drugiego człowieka. W dniu Waszego święta życzymy wielu sukcesów zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym, zdrowia i wszelkiej pomyślności. By pomoc drugiemu człowiekowi była prawdziwym spełnieniem i przynosiła satysfakcję, oraz by zawsze budziła szacunek i uznanie, szczególnie ze strony tych, którzy doświadczają jej dobrych i oczekiwanych skutków .


Z wyrazami szacunku 

        Burmistrz Nasielska  Bogdan Ruszkowski 

oraz

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku

    Jerzy Lubieniecki


           

informacja1. Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej  27 listopada 2017 r. tj. (poniedziałek) o godz. 12.30
2. Komisja Rolnictwa  28 listopada 2017 r. tj. (wtorek) o godz. 13.00
3. Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego  28 listopada 2017 r. tj. (wtorek) o godz. 14.00
4. Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  29 listopada 2017 r. tj. (środa) o godz. 13.00
5. Komisja Budżetu i Finansów  29 listopada 2017 r. tj. (środa) o godz. 14.00

informacjaNa podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257) Burmistrz Nasielska zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek złożony dnia 10 listopada 2017 r., przez firmę HYDROCHEM Spółka z o.o., z/s ul. Górna 1, 26-803 Promna w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowa stacji tankowania paliw płynnych i gazu propan-butan z budynkiem obsługi oraz trzystanowiskową bezdotykową myjnią samochodów na działce o nr ewid. 2595/4 położonej przy ulicy Elektronowej w Nasielsku, wydał następujące obwieszczenia:

Z dokumentacją w w/w sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk, pok. 206  – poniedziałki w godzinach 8:00 – 17:00, wtorek, środa czwartek - w godzinach 8:00 – 16:00 i piątek w godzinach 8:00 – 15:00.

 

pdf  Obwieszczenie - wszczęcie postępowania
 pdf  Obwieszczenie o wystąpieniu o opinię

logo kss zywa zielenNa prośbę Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów w załączeniu zamieszczamy informację dotyczącą konkursu pn."Fundusz Sołecki - najlepsza inicjatywa".

word-pobierz_informację-

informacjaNa prośbę Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku informujemy, że w dniu 22 listopada br. (środa) nastąpi przerwa w dostawie wody w godz. 8:30 – 12:30. Brak wody odczują wszyscy Odbiorcy zasilani ze Stacji Uzdatniania Wody SUW Cieksyn. Za powyższe utrudnienia bardzo przepraszamy.

Nasielsk listopad 2017Informujemy o bezpłatnych badaniach mammograficznych, refundowanych kobietom w wieku 50 – 69 lat co 2 lata przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Nie jest wymagane skierowanie lekarskie.Mammografia to kilkuminutowe badanie rentgenowskie pozwalające na rozpoznanie i wykrycie tzw. zmian bezobjawowych (guzków oraz innych nieprawidłowości w piersi) w bardzo wczesnym etapie rozwoju, co znacznie zwiększa szansę wyleczenia. Bezpłatne badanie mammograficzne odbędzie się  28 listopada przy Przychodni  Zdrowia (ul. Sportowa) w Nasielsku. Panie, których program nie obejmuje, mogą wykonać badanie odpłatnie (80 zł).

Do rejestracji telefonicznej proszę przygotować numer telefonu oraz PESEL.

Kalendarzowy quiz ogloszenie 2017Na prośbę Lokalnej Grupy Działania Zielone Mosty Narwi, informujemy o konkursie pod nazwą Kalendarzowy Quiz związanym z realizacją Strategii rozwoju lokalnego, kierowanego przez społeczność dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Zielone Mosty Narwi. Zgłoszenia można przesyłać do 6 grudnia br. Szczegółowe informacje o konkursie na załączonym plakacie. Więcej na www.zielonemostynarwi.pl. Zapraszamy do wzięcia udziału.