25151922 749234441943452 8954074241895552626 nPrzypominamy komitetom wyborczym działającym na terenie Gminy Nasielsk, iż w dniu 6 września br. (czwartek) upływa termin zgłaszania do Komisarza Wyborczego w Warszawie kandydatów na członków Miejskiej Komisji Wyborczej w Nasielsku.

informacjaU progu nowego roku szkolnego w imieniu władz samorządowych Gminy Nasielsk składam wszystkim Nauczycielom i Pracownikom oświaty najserdeczniejsze życzenia spokojnej i satysfakcjonującej pracy, wytrwałości i wyrozumiałości. Uczniom życzę, aby nadchodzące miesiące były nie tylko czasem wytężonej pracy, ale niosły ze sobą także wiele radości i zadowolenia z rozwoju własnych zainteresowań i uzdolnień. Wierzę, że każdy dzień spędzony w szkole będzie dniem owocnym, przynoszącym nowe doświadczenia i wiedzę, którą w przyszłości spożytkujecie jak najlepiej. Wam zaś drodzy Rodzice, życzę, aby osiągnięcia Waszych dzieci były dla Was nieustającym powodem do dumy.


Burmistrz Nasielska

Bogdan Ruszkowski

IMG 20180830 141809Wczoraj Burmistrz Nasielska, Bogdan Ruszkowski, uczestniczył w XII Mazowieckim Kongresie Obszarów Wiejskich w Zegrzu, organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.  Podczas spotkania ogłoszono wyniki konkursu „Najaktywniejsze sołectwo krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – Sukcesy widać po sąsiedzku”. Jest nam niezmiernie miło poinformować, że II miejsce w konkursie zajęło sołectwo Cieksyn.  Na ręce Pani sołtys, Moniki Sitkiewicz, zostanie przekazana nagroda w wysokości 3 500 zł, która będzie do wykorzystania na potrzeby sołectwa.

Intro Erasmus1Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku jest autorem i realizatorem projektu ,,Helping Hand – Pomocna dłoń’’ w ramach Europejskiego Programu Erasmus Plus – akcja KA1,,Mobilność kadry edukacji szkolnej’’. Projekty realizowane w ramach programu mają na celu poprawę jakości pracy placówki osiąganą przez udział jej pracowników w mobilnościach zagranicznych takich jak kursy i szkolenia, w trakcie których podnoszą oni własne kompetencje zawodowe.

Plakat BEZPIECZNA samoobrona kobietSerdecznie zapraszamy mieszkanki Gminy Nasielsk do uczestnictwa w bezpłatnym kursie samoobrony. Podczas zajęć kursantki dowiedzą się m.in. jak umiejętnie odpowiedzieć na atak napastnika i zachować jasność myślenia w stresujących okolicznościach. Warsztaty poprowadzą osoby posiadające doświadczenie oraz kwalifikacje w sztukach walki. Realizacja kursu planowana jest na listopad 2018r. (ok. 8 spotkań po 2h).

Wszystkie Panie zainteresowane udziałem w zajęciach prosimy o zapisy do 20 września 2018r. pod nr tel. (23) 69 33 102 lub osobiście w pokoju 203 Urzędu Miejskiego w Nasielsku.

22496433 762235353951574 8916783243845118590 oWraz z Avalon Extreme oraz Wyborcza.pl wspominamy Wheelmageddon 2018. Zachęcamy do zapoznania się z poniższym materiałem, który doskonale odzwierciedla determinację i odwagę osób na wózkach. Pełni uznania z przyjemnością wesprzemy podobne działania w kolejnych latach.

Film z relacji można obejrzeć tutaj: http://wyborcza.pl/

25151922 749234441943452 8954074241895552626 nW związku z wyborami samorządowymi, zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r. niniejszym informuję, iż zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych będą przyjmowane do dnia 21 września br. (piątek) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku ul. Elektronowa 3. W imieniu Burmistrza Nasielska zgłoszenia przyjmują:W związku z wyborami samorządowymi, zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r. niniejszym informuję, iż zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych będą przyjmowane do dnia 21 września br. (piątek) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku ul. Elektronowa 3. W imieniu Burmistrza Nasielska zgłoszenia przyjmują:

•    Pan Marek Maluchnik – Sekretarz Nasielska (I piętro, pok. nr 115) lub

•    Pani Katarzyna Osińska – Inspektor w Biurze Kadr i Płac (II piętro, pok. nr 209).

Zgłoszenia będą przyjmowane w godzinach pracy Urzędu Miejskiego:

•    w poniedziałki – godz. 8.00-17.00,

•    od wtorku do czwartku – godz. 8.00-16.00,

•    w piątki – godz. 8.00-15.00.


Jednocześnie nadmieniam, iż zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie następuje zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Druki zgłoszeń stanowią załączniki do przywołanej Uchwały. Uchwała wraz z załącznikami jest dostępna na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej (www.pkw.gov.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nasielsku (umnasielsk.bip.org.pl) w zakładce „Wybory i referenda” – „Wybory samorządowe 2018”.

Burmistrz Nasielska

/-/ Bogdan Ruszkowski

25151922 749234441943452 8954074241895552626 nNa prośbę Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie publikujemy informację w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków wojewódzkiej, powiatowych, gminnych, miejskich i dzielnicowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:

 

 

INFORMACJA

w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków wojewódzkiej, powiatowych, gminnych, miejskich i dzielnicowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

• Zgłoszenia kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych tj. wojewódzkiej, powiatowych, gminnych, miejskich i dzielnicowych komisji wyborczych przyjmowane są do dnia 6 września 2018 r. (czwartek) w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5 parter wejście B pokój 42 w godzinach urzędowania 815 – 1615  od poniedziałku  do piątku.

• Uprawnieni do zgłaszania kandydatów do składu komisji są pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych lub upoważnione przez nich osoby. Komitet może zgłaszać kandydatów na członków komisji na obszarze działania danego komitetu.

• Kandydatem do składu komisji może być osoba posiadająca bierne prawo wyborcze do Sejmu, tj. osoba, która:

1) jest obywatelem polskim;

2) najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 21 lat;

3) nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;

4) nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;5) nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu;

6) nie jest skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

7) wobec której nie wydano prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego utratę prawa wybieralności, o którym mowa w art. 21a ust. 2a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2017 r. poz. 2186 oraz z 2018 r. poz. 538, 650, 651, 730, 1000 i 1349).

• Kandydat do składu komisji musi być wpisany do stałego rejestru wyborców.• Kandydatem do składu komisji nie może być:

1) kandydat w wyborach;

2) komisarz wyborczy;

3) pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego;

4) pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego;

5) urzędnik wyborczy;

6) mąż zaufania;

7) obserwator społeczny.

• Szczegółowo zasady zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych regulują przepisy uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Treść uchwały dostępna na stronie pkw.gov.pl oraz warszawa.kbw.gov.pl.

• Wzory dokumentów dot. zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych są dostępne na stronie pkw.gov.pl oraz warszawa.kbw.gov.pl.

• Terytorialne komisje wyborcze zostaną powołane przez właściwych Komisarzy Wyborczych w Warszawie I, II i III zgodnie z kalendarzem wyborczym najpóźniej do dnia 11 września 2018 r. i niezwłocznie podejmą określone przepisami czynności.

 

Dyrektor Delegatury

Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie

/-/ Anna Lubaczewska