25151922 749234441943452 8954074241895552626 nW związku z wyborami samorządowymi, zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r. niniejszym informuję, iż zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych będą przyjmowane do dnia 21 września br. (piątek) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku ul. Elektronowa 3. W imieniu Burmistrza Nasielska zgłoszenia przyjmują:W związku z wyborami samorządowymi, zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r. niniejszym informuję, iż zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych będą przyjmowane do dnia 21 września br. (piątek) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku ul. Elektronowa 3. W imieniu Burmistrza Nasielska zgłoszenia przyjmują:

•    Pan Marek Maluchnik – Sekretarz Nasielska (I piętro, pok. nr 115) lub

•    Pani Katarzyna Osińska – Inspektor w Biurze Kadr i Płac (II piętro, pok. nr 209).

Zgłoszenia będą przyjmowane w godzinach pracy Urzędu Miejskiego:

•    w poniedziałki – godz. 8.00-17.00,

•    od wtorku do czwartku – godz. 8.00-16.00,

•    w piątki – godz. 8.00-15.00.


Jednocześnie nadmieniam, iż zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie następuje zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Druki zgłoszeń stanowią załączniki do przywołanej Uchwały. Uchwała wraz z załącznikami jest dostępna na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej (www.pkw.gov.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nasielsku (umnasielsk.bip.org.pl) w zakładce „Wybory i referenda” – „Wybory samorządowe 2018”.

Burmistrz Nasielska

/-/ Bogdan Ruszkowski

25151922 749234441943452 8954074241895552626 nNa prośbę Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie publikujemy informację w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków wojewódzkiej, powiatowych, gminnych, miejskich i dzielnicowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:

 

 

INFORMACJA

w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków wojewódzkiej, powiatowych, gminnych, miejskich i dzielnicowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

• Zgłoszenia kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych tj. wojewódzkiej, powiatowych, gminnych, miejskich i dzielnicowych komisji wyborczych przyjmowane są do dnia 6 września 2018 r. (czwartek) w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5 parter wejście B pokój 42 w godzinach urzędowania 815 – 1615  od poniedziałku  do piątku.

• Uprawnieni do zgłaszania kandydatów do składu komisji są pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych lub upoważnione przez nich osoby. Komitet może zgłaszać kandydatów na członków komisji na obszarze działania danego komitetu.

• Kandydatem do składu komisji może być osoba posiadająca bierne prawo wyborcze do Sejmu, tj. osoba, która:

1) jest obywatelem polskim;

2) najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 21 lat;

3) nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;

4) nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;5) nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu;

6) nie jest skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

7) wobec której nie wydano prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego utratę prawa wybieralności, o którym mowa w art. 21a ust. 2a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2017 r. poz. 2186 oraz z 2018 r. poz. 538, 650, 651, 730, 1000 i 1349).

• Kandydat do składu komisji musi być wpisany do stałego rejestru wyborców.• Kandydatem do składu komisji nie może być:

1) kandydat w wyborach;

2) komisarz wyborczy;

3) pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego;

4) pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego;

5) urzędnik wyborczy;

6) mąż zaufania;

7) obserwator społeczny.

• Szczegółowo zasady zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych regulują przepisy uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Treść uchwały dostępna na stronie pkw.gov.pl oraz warszawa.kbw.gov.pl.

• Wzory dokumentów dot. zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych są dostępne na stronie pkw.gov.pl oraz warszawa.kbw.gov.pl.

• Terytorialne komisje wyborcze zostaną powołane przez właściwych Komisarzy Wyborczych w Warszawie I, II i III zgodnie z kalendarzem wyborczym najpóźniej do dnia 11 września 2018 r. i niezwłocznie podejmą określone przepisami czynności.

 

Dyrektor Delegatury

Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie

/-/ Anna Lubaczewska

 

 

Pani
Monice Nojbert
Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nasielsku
najszczersze i płynące z głębi serca wyrazy współczucia
z powodu śmierci
Teścia

Plakat NasielskNa prośbę MLKS Żbik Nasielsk informujemy, że w sobotę 25 sierpnia na Stadionie Miejskim w Nasielsku odbędzie się „Piknik Rodzinny w rytmie DISCO POLO”. Organizatorem pikniku jest MLKS Żbik Nasielsk, patronat objął Burmistrz Nasielska – Bogdan Ruszkowski. Partnerzy: SPZOZ w Nasielsku oraz ZGKiM w Nasielsku. Patronat medialny: „Życie Nasielska”.

informacja
Zapraszamy do składania wniosków w ramach inicjatywy lokalnej.

Inicjatywa lokalna jest to forma współpracy Gminy z jej mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności Gminy, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Mieszkańcy Gminy Nasielsk, osoby zamieszkujące na terenie Gminy mogą bezpośrednio bądź za pośrednictwem organizacji lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (m.in. fundacji, stowarzyszenia), złożyć wniosek o realizację zadania publicznego do Burmistrza Nasielska.

ogloszenie konkurs defaw 2018 08LGD Zielone Mosty Narwi zaprasza do udziału w konkursie "Grupa defaworyzowana Beneficjentem LSR" związanym z realizacją "Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Zielone Mosty Narwi (LSR). 

Informujemy, że 28 sierpnia 2018 r. tj. (wtorek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku odbędzie się posiedzenie Komisji Infrastruktury i Porządku Publicznego.

IMG 837318 sierpnia br. odbyły się obchody 98. Rocznicy Bitwy pod Wkrą. Patronat narodowy nad uroczystością w stulecie odzyskania niepodległości, objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda. W uroczystości patriotyczno-religijnej jak co roku uczestniczyli przedstawiciele władz oraz licznie przybili mieszkańcy gminy Nasielsk oraz gmin sąsiadujących. Po oficjalnych obchodach zebrani mogli podziwiać inscenizacje walk polsko-bolszewickich nad Wkrą.