102870441 1360792750787615 7482095722715022571 o

W czwartek, 5 listopada br. Zastępca Burmistrza Nasielska – Andrzej Waldemar Kordulewski – podpisał umowę na wsparcie Nowodworskiego Centrum Medycznego. Gmina Nasielsk przekaże szpitalowi 30 tys. zł dotacji na doposażenie w instalację gazów medycznych Oddziału Chirurgii. 

102870441 1360792750787615 7482095722715022571 o

Zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) składane przy wszczęciu lub w toku prowadzonego na żądanie strony lub z urzędu postępowania administracyjnego mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tzn. poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą, poprzez platformę e-PUAP). Jednocześnie stosownie do § 3a przywołanego przepisu podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, lub uwierzytelniane w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej.

Oznacza to, iż wszelkie pisma (podania, wnioski, żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) wnoszone w toku postępowania administracyjnego (tzn. takiego, które z zasady kończy się wydaniem przez Burmistrza Nasielska decyzji administracyjnej) powinny być:

  • przesyłane pocztą tradycyjną,
  • składane w Urzędzie Miejskim w Nasielsku (do skrzynki podawczej lub w punkcie podawczym) lub
  • wnoszone poprzez platformę e-PUAP (opatrzone podpisem elektronicznym).

Nie mogą być one natomiast przesyłane zwykłą drogą mailową, nawet w formie skanu dokumentu, gdyż nie ma to umocowania prawnego w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego.

Prosimy o uwzględnienie powyższego wyjaśnienia przy składaniu pism.

ARiMR

Burmistrz Nasielska informuje, że do 6 listopada 2020 (Piątek) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy dla posiadaczy chryzantem, którzy nie sprzedali tych kwiatów w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19.

 

Praca Filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Nasielsku Starostwa PowiatowegoPoniżej publikujemy informację dotyczącą pracy Filii Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim, która znajduje się w Urzędzie Miejskim w Nasielsku.

wazna informacja

W związku z wejściem w życie z dniem 3 listopada br. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1931) informuję, iż Urząd Miejski w Nasielsku funkcjonuje w trybie hybrydowym zdalno-stacjonarnym. Oznacza to, iż pracownicy Urzędu wykonują na zmianę pracę zdalną i pracę w siedzibie Urzędu, a zatem nie przebywają wszyscy razem w budynku Urzędu. Przyjęcie takiego rozwiązania ma na celu przede wszystkim zapewnienie mieszkańcom Gminy Nasielsk i pozostałym interesantom możliwość załatwiania spraw urzędowych, ale też z drugiej strony ochronę interesantów i pracowników Urzędu przed zakażeniami oraz zapewnienie ciągłości działania Urzędu.

„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci”
[Wisława Szymborska]

    Pani
Jolancie Kalinowskiej
Sołtysowi Sołectwa Mazewo Dworskie A

najszczersze i płynące z głębi serca wyrazy współczucia
z powodu śmierci


Mamy

czarna wstążka

składają
Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski
wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Nasielsku
oraz
w imieniu Rady Miejskiej w Nasielsku
Jerzy Lubieniecki Przewodniczący Rady

123684765 3526378120835567 3294322388500239510 nW związku z zamknięciem cmentarzy i postawieniem przed bardzo trudną sytuacją lokalnych sprzedawców, zdecydowałem o przedłużeniu wszystkim handlującym miejsc pod handel przed Cmentarzem Komunalnym w Nasielsku oraz w Cieksynie do 10 listopada 2020 r.

Zwracam się także do Państwa o wsparcie dla naszych mieszkańców i zakup chryzantem, które pielęgnowali oni specjalnie dla nas. Okażmy im wsparcie i solidarność, nie rezygnujmy z zakupów. Chryzantemy mogą upiększyć nie tylko groby naszych bliskich, ale także nasze podwórka i działki. Urząd Miejski w Nasielsku także zakupił chryzantemy oraz znicze od lokalnych sprzedawców. Składamy je na miejscach pamięci, zapomnianych grobach. Chryzantemy trafiły także pod budynek Urzędu Miejskiego oraz upiększają nasze miasto.

Dziękuję Zarządowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej za transport chryzantem i udekorowanie miasta, a także wszystkim Państwu, którzy wspierają naszych handlarzy.

 

Burmistrz Nasielska,
Bogdan Ruszkowski

                                   

123688575 2730650243847997 4216109812433946275 nZ przyjemnością informujemy o wydaniu przez Urząd Miejski w Nasielsku kalendarza gminnego na rok 2021!

Kalendarz formatu A2 składa się z 6 podwójnych stron oraz okładki. Wykorzystano w nim fotografie przedstawiające krajobraz Gminy Nasielsk. Autorami zdjęć są Marta Paczkowska, Łukasz Malinowski, Michał Brodowski, Krzysztof Miller oraz Jarosław Dylewski. W kalendarzu znalazły się także fotografie wyróżnione w konkursie pn. "Poznajmy czarny szlak" wykonane przez Panie: Anna Łączyńska, Anna Sawicz, Andżelika Siłacz, Agnieszka Jankowska. W kalendariach zamieściliśmy m.in. wydarzenia rocznicowe, kulturalne.

Kalendarz można otrzymać bezpłatnie w Urzędzie Miejskim w Nasielsku (Biuro Obsługi Klienta).

Wydział Administracji i Nadzoru