Zaginął pies rasy owczarek niemiecki długowłosy. Suczka wabi się Sara. Wszystkich, którzy posiadają informacje na temat zaginionego psa prosimy o kontakt z właścicielem pod numerem telefonu: 503 134 167.

Screenshot 2018 02 06 14 42 58 1

Screenshot 2018 02 06 14 43 02 1

MODRMazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego oddział Poświętne, Terenowy Zespół Doradczy w Pomiechówku zapraszają na szkolenie: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wybrane działania: Modernizacja gospodarstw rolnych. Nabór wniosków od 19.02.2018 do 20.03.2018. Szkolenie odbędzie się w Świetlicy Wiejskiej w Konarach dnia 13.02.2018r. o godzinie 10:00. Wykładowcy: Pracownicy MODR

Poniżej zamieszczamy decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w którym odmówiono stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Nasielska Nr 23/2012 z dnia 28 września 2012 r. w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej złożonej z jednej jednostki wytwórczej wraz ze stacją transformatorową i pomiarową, budowie przyłącza linii energetycznej kablowej SN i słupa energetycznego oraz drogi wewnętrznej z placem manewrowym na działce o nr ew. 30 w miejscowości Popowo Borowe, gm. Nasielsk.

pdf  Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego

Ferie to okres odpoczynku od zajęć szkolnych i wielu obowiązków. Dla wielu uczniów to również czas aktywnego spędzania wolnego czasu. Jak co roku w pierwszym tygodniu przerwy międzysemestralnej w hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 zorganizowana została akcja „Zima w mieście”. Oferta bogata była w wiele atrakcji sportowych w formie gier i zabaw. Zajęcia prowadzili nauczyciele wychowania fizycznego M.Banaszkiewicz i P.Kosztowniak.

masz glosNa terenie gminy Nasielsk od jesieni 2017r. Nasielskie Towarzystwo Kultury realizuje projekt dotyczący ścieżek historyczno-obywatelskich w ramach ogólnopolskiej akcji „Masz Głos” prowadzonej przez Fundację im. Stefana Batorego.

Na prośbę Ministerstwa Cyfryzacji  w załączeniu przekazujemy treść komunikatu oraz plakat dla przedsiębiorców-płatników VAT dotyczące przekazywania pliku kontrolnego ( JPK_VAT)

informacjaUprzejmie informujemy, że 5 lutego 2018 roku Burmistrz Nasielska nie będzie przyjmował Interesantów z powodu urlopu. Za utrudnienia przepraszamy.

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257) oraz art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1405 ze zm.), w związku z wnioskiem Zarządu Powiatu Nowodworskiego, z/s ul. I. Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Burmistrz Nasielska zawiadamia Strony postępowania, że:

w dniu 25 stycznia 2018r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2409W na odcinku 13805m od drogi krajowej nr 62 do miejscowości Nasielsk”.

Ponadto, na podstawie art. 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, Burmistrz Nasielska zawiadamia Strony, że stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. – o udostępnieniu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wystąpił pismem znak ŚROW.6220.3.2018.IB.2 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Dworze Mazowieckim oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Informuję, że zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego, stronom tego postępowania, przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium prowadzonego postępowania.

Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w Wydziale Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Miejskiego w Nasielsku w pokoju 206, poniedziałki w godzinach 8:00 – 17:00, wtorek, środa, czwartek w godzinach 8:00 – 16:00 i piątek w godzinach 8:00 -  15:00 .

 

pdf  Zawiadomienie Burmistrza Nasielsk