W związku z upływem dwuletniej kadencji Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Nasielsk, zgodnie § 1 ust. 3 Załącznika do Uchwały Nr IX/44/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26.03.2015r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Nasielsk, serdecznie zapraszamy na spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych, które odbędzie się 20 września 2017 roku o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku. Podczas spotkania zostaną przeprowadzone wybory do Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Nasielsk na następną dwuletnią kadencję.

Zapraszamy do składania wniosków w ramach inicjatywy lokalnej.

Inicjatywa lokalna jest to forma współpracy Gminy z jej mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności Gminy, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Mieszkańcy Gminy Nasielsk, osoby zamieszkujące na terenie Gminy mogą bezpośrednio bądź za pośrednictwem organizacji lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (m.in. fundacji, stowarzyszenia), złożyć wniosek o realizację zadania publicznego do Burmistrza Nasielska.

informacja31 sierpnia br. (czwartek) odbędzie się bezpośrednia transmisja z obrad sesji Rady Miejskiej w Nasielsku. Początek transmisji planowany jest na godzinę 14.00. Słuchać sesji będzie można za pośrednictwem strony Urzędu - www.nasielsk.pl Do odtwarzania radia preferowany jest odtwarzacz audio - Winamp. Zapraszamy serdecznie.

informacjaNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) zwołuję na dzień 31 sierpnia 2017 roku (czwartek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku XXXVIII sesję Rady Miejskiej w Nasielsku
z następującym porządkiem posiedzenia:
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołów z XXXVI i XXXVII sesji Rady Miejskiej.
4.    Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami Rady.
5.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami Rady.
6.    Interpelacje i zapytania mieszkańców.
7.    Interpelacje i zapytania radnych.
8.    Podjęcie uchwał:
1)    w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2017 r.,
2)    w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie pojazdu,
3)    w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,
4)    w sprawie zbycia nieruchomości,
5)    w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego,
6)    w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych,
7)    w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz ustalenia bonifikaty od ceny sprzedaży,
8)    w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Pierre’a de Coubertina w Budach Siennickich,
9)    w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej w Popowie Borowym,
10)    w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 2 w Starych Pieścirogach,
11)    w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 3 w Cieksynie,
12)    w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dębinkach,
13)    w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku,
9.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10.    Informacja dotycząca pism wpływających do Rady Miejskiej.
11.    Wolne wnioski i zapytania.
12.    Zamknięcie obrad.

informacjaTerminarz posiedzeń komisji Rady Miejskiej w Nasielsku:

1.    Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego 29 sierpnia 2017 r. tj. (wtorek) o godz. 14.00

2.    Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 30 sierpnia 2017 r. tj. (środa) o godz. 12.00

3.    Komisja Budżetu i Finansów 30 sierpnia 2017 r. tj. (środa) o godz. 14.00

informacjaInformujemy, iż rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 w szkołach odbędzie się 4 września 2017r., a w przedszkolach 1 września 2017r.

brydPublikujemy wyniki turnieju „szesnastego”, 05.08.2017r. oraz Czołówkę klasyfikacji „GRAND PRIX”`2017

 

 

 

Utrudnienia ruchu w Nasielsku

W związku z zawiadomieniem wykonawcy robót polegających na „Przebudowie drogi wojewódzkiej 571, polegających na rozbiórce istniejącego i budową nowego obiektu  mostowego w km. 29+938 nad rzeką Nasielną w miejscowości Stare Pieścirogi gm. Nasielsk” - informujemy, że w dniu 21 sierpnia 2017r., zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu, zatwierdzona projektem nr NI-D-1.8022.2.657.2017.AB.

Most będzie całkowicie zamknięty dla ruchu kołowego i zostanie poprowadzony objazd przez miejscowość Chlebiotki.