Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) zwołuję na dzień 30 marca 2017 roku (czwartek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku XXXIV sesję Rady Miejskiej w Nasielsku z następującym porządkiem posiedzenia:
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z XXXII i XXXIII sesji Rady Miejskiej.
4.    Interpelacje i zapytania mieszkańców.
5.    Interpelacje i zapytania radnych.
6.    Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami Rady.
7.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami Rady.
8.    Informacja o stanie bezpieczeństwa pożarowego na terenie Gminy Nasielsk.
9.    Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta
i Gminy Nasielsk w 2016 roku.
10.    Sprawozdanie za rok 2016 z realizacji „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Nasielsk na lata 2016-2018”.
11.    Podjęcie uchwał w sprawie:
1)    zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2017 r.,
2)    ustalenia zasad na jakich sołtysom będzie przysługiwać dieta,
3)    odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa,
4)    odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa,
5)    przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Nasielsk w 2017 roku,
6)    zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Nasielsk dla Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku,
7)    rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza,
8)    dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
9)    wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom oddziałów klas III
i VI kończących klasę trzecią i szóstą w latach szkolnych 2016/2017 -2018/2019,
10)    określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Nasielsk,
11)    ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Nasielsk.
12.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
13.    Informacja o pismach wpływających do Rady Miejskiej.
14.    Wolne wnioski i zapytania.
15.    Zamknięcie obrad.

nhgDnia 5 kwietnia br. (środa), godz. 17:00 - 19:00 w Szkole Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku, przy ul. T. Kościuszki 21, odbędzie się debata „Projekty społeczne – Nasielskie inicjatywy lokalne”. Prowadzącą spotkanie będzie Pani Elżbieta Wróblewska. Organizatorzy zapewniają słodki poczęstunek w trakcie debaty. Gościem specjalnym będzie Pani Anna Cichocka. Wstęp wolny. Szczegóły na plakacie.

informacja1. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu  27 marca 2017 r. tj. (poniedziałek) o godz. 14.00

2. Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  28 marca 2017 r. tj. (wtorek) o godz. 14.00

3. Komisja Budżetu i Finansów  29 marca 2017 r. tj. (środa) o godz. 14.00

Pierwszy wyjazd w ramach działania Erasmus+ za nami! Grupa 6 uczniów wraz z nauczycielami wybrała się do Grecji, by poznać młodzież z krajów partnerskich i razem realizować ekologiczne działania. Uczestnicy rozwijali swoje kompetencje językowe, poznawali tradycje i obyczaje Grecji, podziwiali piękno starożytnych zabytków. Wraz z nowymi przyjaciółmi z Chorwacji, Turcji oraz Grecji spędzili 5 niezapomnianych dni. Więcej informacji o pobycie można znaleźć na naszej stronie internetowej www.zs3cieksyn.com.pl oraz szkolnym facebooku.

Justyna Nowacka
Dyrektor ZS nr 3 w Cieksynie

 

Na prośbę Chóru Lira Parafii św. Wojciecha w Nasielsku, zamieszczamy informację dotyczącą naboru.

chor

Informujemy, iż w dniu 20 marca br. (poniedziałek) interesantów przyjmować będzie Zastępca Burmistrza Nasielska – Pani Katarzyna Świderska.


Pani

Iwonie Pęcherzewskiej
Redaktor Naczelnej „Życia Nasielska”

najszczersze i płynące z głębi serca wyrazy współczucia
z powodu śmierci

Mamy

opowisc biblijnaCentrum Rozwoju Lokalnego zaprasza do udziału w V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci pn. „Twoja ulubiona opowieść biblijna”. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 4-13 lat z całej Polski. Zwycięzcy konkursu otrzymają cenne nagrody, a ich prace zostaną opublikowane w wyjątkowym kalendarzu na rok 2018. Dochód ze sprzedaży publikacji zostanie przekazany na realizację prorodzinnych inicjatyw społecznych.