informacjaNiniejszym informujemy, iż na posiedzeniu w dniu 11 września 2018 r. ukonstytuował się skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Nasielsku działającej podczas wyborów do organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., powołanej na mocy Postanowienia Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 10 września 2018 r.:

informacjaW dniu 11 września 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku odbyło się pierwsze posiedzenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Nasielsku powołanej Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 10 września 2018 r. w związku z wyborami do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r. Posiedzenie został zwołane przez organ powołujący, tj. Komisarza Wyborczego w Warszawie III, zaś za jego organizację odpowiadał Burmistrz Nasielska.

informacjaPoniżej publikujemy uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pt. "Wspieranie aktywności seniorów poprzez prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej oraz integracyjnej w Nasielskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku" złożoną przez Fundację "Bądźmy Razem" z Nasielska. Ponadto poniżej zamieszczamy również ogłoszenie Burmistrza Nasielska dotyczące w/w oferty.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Ogłoszenie Burmistrza Nasielska

 

Dym z kominaZapraszamy Państwa, na spotkanie organizowane przez Ministerstwo Środowiska dotyczące ograniczenia emisji spalin oraz możliwości uzyskania dofinansowania na wymianę i zakup źródła ciepła.

 

informacjaPublikujemy skan zawiadomienia o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa znieważenia funkcjonariusza publicznego Burmistrza Nasielska oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Nasielsku, jakie w dniu 7 września br. zostało złożone w Prokuraturze Rejonowej w Pułtusku przez Burmistrza Nasielska jako pokrzywdzonego. Zawiadomienie dotyczy opublikowania na portalu Facebook w ramach otwartej grupy „STOP wysypisku w Jaskółowie k. Nasielska” wpisu z użyciem obraźliwych i wulgarnych sformułowań. W przypadku powtarzających się podobnych sytuacji będą podejmowane kroki mające na celu przeciwdziałanie takiemu stanowi.

 

 

pdf22 -Pobierz- Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

25151922 749234441943452 8954074241895552626 nKomisarz Wyborczy w Warszawie III Postanowieniem z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. dokonał zwołania również pierwszego posiedzenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Nasielsku na dzień 11 września 2018 r. (wtorek) na godz. 14.00. Posiedzenie to odbędzie się w siedzibie MKW, tj. w sali nr 112 (I piętro) w budynku Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ul. Elektronowej 3. Zgodnie z § 2 przywołanego Postanowienia organizację posiedzeń zapewniają organy obsługujące i gwarantujące techniczno-materialne warunki pracy właściwych komisji, czyli w przypadku Gminy Nasielsk – Burmistrz Nasielska.

Proponowany porządek pierwszego posiedzenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Nasielsku obejmuje: 

1) Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2) Przyjęcie porządku obrad.

3) Podjęcie uchwał w sprawie:

a) wyboru Przewodniczącego MKW,

b) wyboru Zastępcy Przewodniczącego MKW,

c) powołania Pełnomocnika ds. Informatyki MKW,

d) ustalenia harmonogramu dyżurów związanych z przyjmowaniem do zarejestrowania zgłoszeń list kandydatów na radnych oraz kandydatów na Burmistrza Nasielska.

4) Omówienie zadań i ustalenie trybu pracy MKW oraz obowiązków i uprawnień osób wchodzących w jej skład. 

5) Ustalenie sposobu niezwłocznego podania do publicznej wiadomości informacji o składzie MKW, jej siedzibie i pełnionych dyżurach. 

6) Zapoznanie się z wytycznymi i innymi uchwałami oraz wyjaśnieniami Państwowej Komisji Wyborczej dotyczącymi wykonywania zadań Miejskiej Komisji Wyborczej oraz sporządzenia na tej podstawie planu pracy.

7) Inne sprawy organizacyjne. 

Wraz z pierwszym posiedzeniem odbędzie się szkolenie pełnego składu MKW, które przeprowadzi Sekretarz Nasielska – Marek Maluchnik. 

Ze względu na konieczność niezwłocznego ukonstytuowania się MKW oraz rozpoczęcia wykonywania przypisanych jej zadań, prosimy członków Miejskiej Komisji Wyborczej w Nasielsku o niezawodne przybycie na posiedzenie oraz o takie zaplanowanie czasu, aby móc uczestniczyć w szkoleniu.

25151922 749234441943452 8954074241895552626 nPostanowieniem Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. powołana została również Miejska Komisja Wyborcza w Nasielsku (Załącznik nr 19 do Postanowienia) w składzie:

1. Iwona Brzezińska,

2. Agnieszka Daniszewska,

3. Beata Goszczyńska,

4. Andrzej Laskowski,

5. Michał Orłowski,

6. Robert Sierzputowski,

7. Karolina Smukowska,

8. Anna Strzeszewska,

9. Wioletta Zawadzka.


Jednocześnie Komisarz Wyborczy w Warszawie III Postanowieniem z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. zwołał pierwsze posiedzenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Nasielsku na dzień 11 września 2018 r. (wtorek) na godz. 14.00. Posiedzenie to odbędzie się w siedzibie MKW, tj. w sali nr 112 (I piętro) w budynku Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ul. Elektronowej 3. Wraz z pierwszym posiedzeniem odbędzie się również szkolenie dla członków MKW.

informacjaPoniżej publikujemy uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pt. "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Nasielsk poprzez organizację zajęć i zawodów w zakresie PIŁKI NOŻNEJ" złożoną przez Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy "Żbik" z Nasielska. Ponadto poniżej zamieszczamy również ogłoszenie Burmistrza Nasielska dotyczące w/w oferty.

Ogłoszenie Burmistrza Nasielska

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego MLKS Żbik