Na pisemne żądanie Gminy najemca będzie obowiązany do złożenia deklaracji o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego. W przypadku kiedy średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego w przeliczeniu na członka rodziny będzie wyższy niż dochód określony w kryteriach zawartych w uchwale rady gminy, dotychczasowa wysokość czynszu zostanie wypowiedziana i na nowo ustalona zgodnie ze wzorem określonym przepisami poniżej wymienionej ustawy (art. 21c ust. 5). Jeżeli najemca odmówi przyjęcia podwyżki skutkuje to rozwiązaniem umowy najmu. Najemca może zakwestionować podwyżkę składając pozew do sądu.

Podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim przez BurmistrzaMiło nam poinformować, iż w dniu dzisiejszym Burmistrz Nasielska – Bogdan Ruszkowski podpisał porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego dotyczące współorganizacji wydarzenia pod nazwą „Jarmark św. Wojciecha”, który odbędzie się 5 maja br. w Nasielsku w ramach „Dni Nasielska”.

Na mocy niniejszego porozumienia Samorząd Województwa Mazowieckiego pokryje koszty organizacyjne wydarzenia do kwoty 10 300 zł.

Serdecznie dziękujemy.

BURMISTRZ NASIELSKA informuje, że Rada Miejska w Nasielsku w dniu 28 marca 2019 r. podjęła Uchwałę Nr V/51/19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych oraz zasad udzielenia bonifikaty przy sprzedaży tych lokali w budynkach stanowiących współwłasność Gminy Nasielsk, na rzecz dotychczasowych najemców.

Informujemy, że 30 kwietnia br. (wtorek) Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w siedzibie Urzędu Miejskim w Nasielsku będzie nieczynna.

Informacja o wydłużeniu terminu składania przez komitety wyborcze zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

W związku z tym, iż do dnia 26 kwietnia br. o godz. 15.00 nie została zgłoszona przez komitety wyborcze zarejestrowane w związku wyborami do Parlamentu Europejskiego wymagana przepisami prawa liczba kandydatów do obwodowych komisji wyborczych informujemy, iż termin składania zgłoszeń przez ww. komitety zostaje przedłużony do dnia 29 kwietnia br. (poniedziałek) do godz. 11.00.

test 39831502261844Niniejszym informujemy, że posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się 30 kwietnia 2019 roku (wtorek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

59989055 1053084048225155 8570888288942948352 .jpg

Szanowni Mieszkańcy,


Już od 6 maja 2019 roku (poniedziałek) w wybranych punktach sprzedaży oraz firmach i instytucjach w naszej gminie nasi seniorzy będą korzystać z Nasielskiej Karty Seniora (NKS).

Przypominamy, iż w najbliższy piątek 26 kwietnia br. o godz. 15.00 upływa termin zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Prawo zgłaszania kandydatów do składu obwodowych komisji wyborczych mają pełnomocnicy wyborczy reprezentujący zarejestrowane komitety wyborcze. Także wyborcy mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury na członka komisji.