i

Burmistrz Nasielska informuje, że od 1 lipca 2019 r. zaczną obowiązywać nowe formularze informacji i deklaracji podatkowych, a więc informacje o gruntach, informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacje o lasach oraz deklaracje na podatek rolny, leśny i od nieruchomości.

Nowe wzory będą jednolite dla całego kraju i obowiązywać będą w każdej gminie. 
Powyższe zmiany wynikają z ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. poz. 2244).

Do tej pory, do określania wzorów informacji i deklaracji składanych przez podatników, upoważniona była rada gminy. W Gminie Nasielsk do 30 czerwca 2019 r. obowiązywał jeden wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego składanej przez osoby fizyczne oraz trzy wzory deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny składanej przez osoby prawne.

Od 1 lipca 2019 r. uprawnienie do określenia wzorów informacji i deklaracji zostało powierzone Ministrowi Finansów. Minister Finansów w rozporządzeniach określił wzory: 
- Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1)
- Informacji o gruntach (IR-1)
- Informacji o lasach (IL-1)
- Deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1)
- Deklaracji na podatek rolny (DR-1)
- Deklaracji na podatek leśny (DL-1)

97a7e54d56ac4e0fd806e8d8613722f4 0Szanowni Państwo!
Do grona Partnerów Nasielskiej Karty Seniora dołączył Pan Andrzej Skubisz - właściciel Ośrodka Wypoczynkowego - WIOSEŁKO.

DSCF1261W dniu 23 czerwca o godzinie 10.00 przed budynkiem biblioteki zebrało się 64 uczestników rajdu rowerowego, aby wspólnie udać się do sąsiedniego miasta Serocka.
Pomysł wyjazdu do Serocka zrodził się już w roku ubiegłym, a jego inicjatorem był pan Łukasz Barański, który wraz z rodziną , żoną i dwiema córkami jest stałym uczestnikiem naszych rowerowych wypadów. Letnia, upalna aura sprzyjała temu przedsięwzięciu, zważywszy na fakt, że Serock dysponuje plażą, a natura obdarzyła go malowniczym położeniem, letniskowym klimatem i licznymi miejscami do różnych form wypoczynku na powietrzu.

iInformujemy, że w dniu dzisiejszym tj. 24.06.2019 r. (poniedziałek) Burmistrz Nasielska nie będzie przyjmował Interesantów z powodu pilnego wyjazdu służbowego.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

iInformujemy, że w dniu 25.06.2019 r. (wtorek) Burmistrz Nasielska nie będzie przyjmował Interesantów z powodu wyjazdu służbowego. Zastępstwo pełnić będzie Sekretarz Nasielska – Pan Marek Maluchnik (pokój 115, I piętro).

DebataPrzypominamy, że w środę 26 czerwca br. o godz. 16.00 upływa termin na dokonanie zgłoszenia przez mieszkańców Gminy Nasielsk, którzy chcieliby zabrać głos podczas debaty nad "Raportem o stanie gminy Nasielsk za 2018 rok", która odbędzie się na sesji Rady Miejskiej w Nasielsku w dniu 27 czerwca 2019 r. (czwartek).

Przypominamy również, iż mieszkaniec Gminy Nasielsk, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem jest zobowiązany złożyć do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nasielsku pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 mieszkańców Gminy Nasielsk – według wzoru zamieszczonego poniżej. Zgłoszenia przyjmowane są w punkcie podawczym Urzędu Miejskiego w Nasielsku (parter) w godzinach pracy Urzędu. O zakwalifikowaniu do debaty decyduje kolejność zgłoszeń oraz ich poprawność (spełnienie wymogów formalnych).

test 33391502261843Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz.506) zwołuję na dzień 27 czerwca 2019 roku (czwartek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku VIII sesję Rady Miejskiej w Nasielsku z następującym porządkiem posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Miejskiej.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami Rady.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami Rady.
6. Raport o stanie Gminy Nasielsk za rok 2018:
a) debata nad raportem,
b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Nasielska wotum zaufania.
7. Sprawozdanie z działalności finansowej i gospodarczej gminy za 2018 r.
i rozpatrzenie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Nasielska z tego tytułu:
1) Odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Nasielska sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok.
2) Przedstawienie Uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie opinii dotyczącej wykonania budżetu gminy Nasielsk za 2018 rok i wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Nasielska.
3) Odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nasielsku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Nasielska.
4) opinie Komisji Stałych Rady Miejskiej w Nasielsku w sprawie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok,
5) Debata budżetowa.
6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok.
7) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Nasielska absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2018 rok.
8. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2019 rok,
2) w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Nasielsk instrumentem płatniczym,
3) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku za 2018 rok,
4) w sprawie przyjęcia raportu o sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku,
5) w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego,
6) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie miasta Nasielska oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. Nr 1353/2 i 1353/3,
7) w sprawie nadania nazwy ulicy,
8) w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nasielsk,
9) w sprawie określania szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
10). w sprawie utworzenia Straży Miejskiej w Nasielsku.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Informacja dotycząca pism wpływających do Rady Miejskiej.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie obrad.

  Z okazji zakończenia roku szkolnego 2018/2019 życzymy wszystkim bezpiecznych i słonecznych wakacji oraz szczęśliwego powrotu do szkoły.wakacje