Łącząc się w bólu składamy najszczersze i płynące z głębi serca wyrazy współczucia

księdzu kanonikowi
Tadeuszowi Pepłońskiemu
Proboszczowi Parafii św. Wojciecha w Nasielsku

z powodu śmierci

Mamy

Publikujemy Zarządzenie Burmistrza Nasielska z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie uczczenia pamięci Prezydenta Miasta Gdańsk, Pawła Adamowicz.

informacjaZgodnie z Zarządzeniem Nr 9/19 Burmistrza Nasielska z dnia 15.01.2019r. ogłasza się nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2019 roku w poniższym konkursie:

- otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk  w 2019 roku z zakresu wspierania i aktywizacji seniorów z elementami profilaktyki uzależnień (Zarządzenie nr 3/19).

informacjaZgodnie z Zarządzeniem Nr 10/19 Burmistrza Nasielska z dnia 15.01.2019r. ogłasza się nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2019 roku w poniższych konkursach:

- otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu (Zarządzenie nr 5/19),

- otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu z programem profilaktyki uzależnień, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych (Zarządzenie nr 4/19).

IMG 2555AW dniu wczorajszym, tj. 14 stycznia br. Urząd Miejski w Nasielsku odwiedziły dzieci z klas Terapeutycznych Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Pod Fiołkami” pod opieką wspaniałych Opiekunów. Na początku dzieciaki udały się do gabinetu Pana Burmistrza Bogdana Ruszkowskiego, gdzie dowiedziały się bardzo dużo o pracy urzędu i jego pracownikach. Pan Burmistrz opowiedział także o swoich obowiązkach oraz przedstawił po krótce charakterystykę naszej Gminy. Uczniowie mieli również możliwość zrobienia sobie zdjęć na fotelu Burmistrza, co wywołało w nich wiele radości. W spotkaniu uczestniczył także Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku Pan Jerzy Lubieniecki, który opowiedział o swojej pracy w Radzie Miejskiej. Pan Przewodniczący zabrał dzieci na salę konferencyjną, gdzie zebrani zrobili sobie wspólne zdjęcie i obejrzeli miejsce spotkań radnych.

Pan Burmistrz zaprosił także gości z Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Pod Fiołkami” na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Nasielsku, gdzie spotkają się ze wszystkimi Radnymi Rady Miejskiej. Będzie to najlepsza okazja do zobaczenia sali konferencyjnej tuż przed rozpoczęciem obrad i szansa na zadanie kilku pytań naszym Radnym, a tym samym przybliżenie dzieciom ich pracy.

Jesteśmy pełni uznania dla kadry Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Pod Fiołkami” za pełną zaangażowania pracę, rozwijanie umiejętności społecznych oraz wkład w nauczanie i funkcjonowanie w społeczeństwie dzieci z niepełnosprawnościami.

                                                  

Komisja Rady Miejskiej w NasielskuZawiadamiam, że w dniu 16 stycznia 2019 roku (środa) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku odbędzie się posiedzenie Komisji Infrastruktury i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Nasielsku z następującym proponowanym porządkiem posiedzenia;

Pani
Beacie Goszczyńskiej
Pracownikowi Urzędu Miejskiego w Nasielsku


najszczersze i płynące z głębi serca wyrazy współczucia
z powodu śmierci


Taty

 

                                                                                                                                                            635851555ade8d008fd8

 
składają
Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski
wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Nasielsku
oraz
w imieniu Rady Miejskiej w Nasielsku
Jerzy Lubieniecki
Przewodniczący Rady

informacjaW związku z atakiem na Prezydenta Gdańska – Pana Pawła Adamowicza, dokonanym podczas zwieńczenia 27. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w imieniu własnym, pracowników samorządowych oraz społeczności lokalnej Gminy Nasielsk wyrażam swój smutek i wzburzenie. Ten bezprecedensowy atak wymierzony we włodarza Gdańska pokazuje nam, że misja pełniona przez wszystkie osoby pełniące funkcje publiczne to nie tylko zaszczyty i splendor, ale przede wszystkim ciężka praca, która może się wiązać nawet z zagrożeniem życia. Nie może być tak, że czyjaś frustracja, złość, krytyka czy wyimaginowane zarzuty mogą popchnąć do zachowań w najwyższym stopniu nagannych i winnych napiętnowania, aż do podniesienia ręki na bliźniego.

Poruszony do głębi zaistniałą sytuacją w najzwyklejszym ludzkim odruchu współczucia oraz w poczuciu samorządowej solidarności łączę się duchowo ze wszystkimi współpracownikami Pana Prezydenta Adamowicza z gdańskiego magistratu, a przede wszystkim z Rodziną Pana Prezydenta Adamowicza, dla której to czas szczególnej próby wymagającej wiele wytrwałości, siły i jedności. Samego Pana Prezydenta Adamowicza w modlitwie zawierzam zaś Bożemu Miłosierdziu.

 

Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski