IMG 923921 maja 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku odbyła się XI edycja Gminnego konkursu „Wiosennych zmagań z ortografią” pod patronatem Burmistrza Nasielska. Do zmagań z niełatwą polską ortografią przystąpili uczniowie klas III ze wszystkich szkół naszej gminy. Celem konkursu było promowanie umiejętności w zakresie stosowania zasad ortograficznych języka polskiego.

58761476 1047725808760979 8248189782333587456 oNa prośbę Kolei Mazowieckich publikujemy komunikat prasowy o zmianach w kursowaniu pociągów. Korekta rozkładu obowiązuje od 9 czerwca do 31 sierpnia 2019 roku. Zmiany obejmą m.in. linię nr 9 Warszawa – Działdowo oraz linię nr 27 Nasielsk - Sierpc. 

teqballPrzypominamy, iż w dniu jutrzejszym tj. 31 maja br. na terenie Stadionu Miejskiego w Nasielsku o godz. 15.00 rozpocznie się szkolenie teoretyczne i praktyczne z zasad gry w teqball. Zajęcia teoretyczne poprowadzą sędziowie międzynarodowi teqball oraz sędziowie Mistrzostw Świata – Piotr i Damian Jędrzejak. Zajęcia praktyczne poprowadzi m.in. Mistrz Polski w debla – Mateusz Twarowski.

MSG

We wtorek, 28 maja br., Burmistrz Nasielska- Bogdan Ruszkowski – uczestniczył w kolejnym już spotkaniu z Mazowiecką Spółką Gazownictwa w Ciechanowie. Celem spotkania było omówienie rozbudowy sieci gazowej na terenie Gminy Nasielsk. W trakcie rozmów ustalono, że Gmina Nasielsk w najbliższych dniach przekaże Mazowieckiej Spółce Gazownictwa mapy z naniesionymi propozycjami posesji zainteresowanych podłączeniem do sieci gazowej. Na tej podstawie spółka  przeprowadzi analizę ekonomiczną przedmiotowego przedsięwzięcia w celu określenia przybliżonych terminów realizacji.

Na bieżąco będziemy informować o postępach dotyczących powyższego zadania.

informacja1Poniżej publikujemy uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu z programem profilaktyki uzależnień złożoną przez KS „WKRA CIEKSYN” z Cieksyna. Ponadto zamieszczamy również ogłoszenie Burmistrza Nasielska dotyczące w/w oferty.

Ogłoszenie Burmistrza Nasielska

Uproszczona oferta KS "WKRA CIEKSYN"

 

informacja1Szanowni Mieszkańcy Gminy Nasielsk!

Z pełną świadomością i wiedzą odnośnie Państwa prawa do wypowiedzi w trakcie sesji Rady Miejskiej w Nasielsku pragnę wskazać, iż zgodnie z art. 11b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym działalność organów gminy jest jawna i obejmuje w szczególności m.in. prawo obywateli wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia komisji. Chciałbym też przypomnieć, iż w porządku każdej sesji naszej Rady znajduje się punkt, w którym mieszkańcy mogą zabierać głos. Jest to zgodne z zapisem § 32 Statutu Gminy Nasielsk – pkt 6 tego paragrafu, który po zmianie Statutu brzmi „Sprawy różne”, to właśnie wskazanie momentu na wypowiedzi mieszkańców. Warto dodać, iż identyczny zapis funkcjonuje w zawiadomieniach o zwołaniu sesji rad oraz w statutach sąsiednich gmin, m.in. Nowy Dwór Mazowiecki, Pomiechówek.

iInformuję, że w latach 2017-2018 Spółka  z o.o. MGGPAERO z siedzibą w Tarnowie, na wniosek Starosty Nowodworskiego, przeprowadziła modernizację ewidencji gruntów i budynków w obrębie Miasta i Gminy Nasielsk. Informacja o pracach zmierzających do modernizacji została zamieszczona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze mazowieckim, a także na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nasielsku.

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków została przeprowadzona na podstawie art. 24a Prawa geodezyjnego  i kartograficznego w celu dostosowania istniejącej bazy ewidencji gruntów i budynków do obowiązujących przepisów.

W wyniku modernizacji, w niektórych przypadkach, zmianie uległa klasyfikacja gruntów i budynków. Zmiana klasyfikacji ma natomiast wpływ na zastosowanie określonych stawek podatku od nieruchomości. Dlatego po modernizacji podatnicy muszą zapłacić podatek nawet kilkukrotnie wyższy niż przed modernizacją.

Zmiana wysokości podatku nie wynika ze zmiany stawek podatkowych, które w Gminie Nasielsk nie zmieniły się od 2012 roku.

Z poważaniem

Burmistrz Nasielska

Bogdan Ruszkowski

 

informacja1Publikujemy Zarządzenie Nr 84/19 Burmistrza Nasielska z dnia 29.05.2019r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone na realizację  zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2019 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Zarządzenie Nr 84/19 Burmistrza Nasielska z dnia 29.05.2019r.

Regulamin pracy komisji konkursowej opiniującej oferty złożone na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2019 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu