logo 2019Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w dn. 27.05.2019r. Pan Bogdan Ruszkowski- Burmistrz Nasielska wraz z Panem Rafałem Adamskim –Skarbnikiem Nasielska podpisali umowę na realizację operacji  pn. „Współczesna wieś – film promocyjny” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 Plan operacyjny na lata 2018- 2019. Celem niniejszej operacji jest stworzenie i publikacja filmu promującego wsie leżące na terenie Gminy Nasielsk.

informacja1

Informacja w sprawie możliwości uzyskania przez spółki wodne dotacji z budżetu Gminy Nasielsk w 2019r.

Burmistrz Gminy Nasielsk podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości uzyskania dotacji celowej na dofinansowanie działań związanych z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych.

Zasady udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Nasielsk, trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji oraz sposobu ich rozliczania i kontroli wykorzystania zleconego zadania określa uchwała Nr XI/99/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 sierpnia 2011 roku.

Wysokość dotacji celowej zapisanej w budżecie Gminy Nasielsk na 2019 rok na pomoc dla spółek wodnych wynosi 20.000,- zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).


Termin składania wniosków upływa z dniem 1 lipca 2019r.

 

Burmistrz Nasielska

Bogdan Ruszkowski

 

Poniżej publikujemy „Raport o stanie Gminy Nasielsk za 2018 rok”. Zgodnie z art. 28aa ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym raport ten będzie przedmiotem debaty podczas sesji Rady Miejskiej w Nasielsku. Sesja ta odbędzie się pod koniec czerwca br. Stosownie do art. 28aa ust. 6-8 przywołanej ustawy w debacie nad raportem może wziąć udział 15 mieszkańców Gminy Nasielsk. Mieszkaniec Gminy Nasielsk, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem jest zobowiązany złożyć do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nasielsku pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 mieszkańców Gminy Nasielsk – według wzoru zamieszczonego poniżej. Zgłoszenia przyjmowane są w punkcie podawczym Urzędu Miejskiego w Nasielsku (parter) w godzinach pracy Urzędu. O zakwalifikowaniu do debaty decyduje kolejność zgłoszeń oraz ich poprawność (spełnienie wymogów formalnych). Zgłoszenia składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana zostanie sesja Rady Miejskiej w Nasielsku, podczas której ma być procedowany raport.

informacja

I N F O R M A C J A 

DOT.  ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW

W JASKÓŁOWIE

           Burmistrz Nasielska informuje, iż zgodnie z Postanowieniami Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie prowadzone są dalsze czynności administracyjne mające na celu zakończenie wznowionego postępowania a finalnie wygaszenie Decyzji Nr 12.2013 z dnia  25 listopada 2013 roku  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie zakładu zagospodarowania odpadów na terenie działek o nr ew. 453 i 455  we wsi Jaskółowo, gm. Nasielsk   -   zgodnie   z  art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) w związku z uchwaleniem Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla części wsi Jaskółowo, gm. Nasielsk – Etap I, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przedmiotowych działek to teren użytkowany rolniczo z zakazem zabudowy.

 

                                                                                                                                                                                                                                                    Burmistrz Nasielska
                                                                                                                                                                                                                                                  mgr Bogdan Ruszkowski

 

pdfmałyInformacja dot. Z.Z.O. w Jaskółowie 

Publikujemy informację Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nasielsku o środkach pozyskanych dla oświaty przy współpracy z Dyrektorami Placówek Oświatowych z terenu Gminy Nasielsk.

Burmistrz Nasielska informuje, że Rada Miejska w Nasielsku przystępuje do wyboru 1 ławnika do Sądu Okręgowego w Ostrołęce do orzekania w sprawach rozpoznawanych w Wydziale Cywilnym (sprawy rozwodowe) oraz rozpoznawanych w Wydziale Karnym przy czym przyporządkowanie ławników do poszczególnych wydziałów nastąpi na zasadach określonych przez Radę Ławniczą na czteroletnią kadencję 2020-2023.

DSC 024831 maja br. odbył się pod patronatem Burmistrza Nasielska Bogdana Ruszkowskiego Piknik Rodzinny pt. 'O uśmiech dziecka". Organizatorzy przygotowali tego dnia wiele atrakcji dla dzieci m.in.zabawy przy muzyce, modelowanie balonów, malowanie buziek, wykonywanie kolorowych warkoczyków i paznokci, bajkowego tatuażu.

Zapraszamy do obejrzenia filmiku z Dnia Dziecka.