informacja30 listopada br. (czwartek) odbędzie się bezpośrednia transmisja z obrad sesji Rady Miejskiej w Nasielsku. Początek transmisji planowany jest na godzinę 14.00. Słuchać sesji będzie można za pośrednictwem strony Urzędu - www.nasielsk.pl . Do odtwarzania radia preferowany jest odtwarzacz audio - Winamp. Zapraszamy serdecznie.

hqdefaultW dniu 27 listopada 2017 r. została zainaugurowana kampania Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pod nazwą „Czad i ogień – obudź czujność”. Kampania jest kontynuacją wcześniejszych akcji profilaktycznych dotyczących zagrożeń ze strony tlenku węgla oraz zagrożeń pożarowych w domu, w szkole i w pracy. W związku z faktem, że sezon grzewczy wchodzi w fazę kulminacyjną, coraz niższe temperatury determinują konieczność intensywnego ogrzewania, nie zawsze przy użyciu bezpiecznych rozwiązań technologicznych.

informacja1. Komisja Budżetu i Finansów  4 grudnia 2017 r. tj. (poniedziałek) o godz. 12.00
2. Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej  4 grudnia 2017 r. tj. (poniedziałek) o godz. 13.00
3. Komisja Rolnictwa  4 grudnia 2017 r. tj. (poniedziałek) o godz. 14.00
4. Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  6 grudnia 2017 r. tj. (środa) o godz. 10.00
5. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu  11 grudnia 2017 r. tj. (poniedziałek) o godz. 11.30
6. Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego   11 grudnia 2017 r. tj. (poniedziałek) o godz. 12.00
7. Komisja Budżetu i Finansów wraz z Przewodniczącymi Komisj  i11 grudnia 2017 r. tj. (poniedziałek) o godz. 14.00

Odpowiedzialnym za wdrożenie i modernizację CEPIK 2.0 jest Minister Cyfryzacji.
Infolinia Ministerstwa Cyfryzacji: tel: +48222500110
Infolinia centralna: tel: +48222500115

W związku z niedogodnościami jakie postały z dniem 13 listopada 2017  na skutek uruchomiona nowej Centralnej Ewidencji Pojazdów informujemy, że Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim - Wydział Komunikacji i Transportu oraz Filia Wydziału Komunikacji i Transportu w Nasielsku nie ponosi odpowiedzialności za powstałe awarie. Odpowiedzialnym za wdrożenie i modernizację CEPIK 2.0 jest Minister Cyfryzacji.

informacja

Na prośbę przewoźnika "Paweł" publikujemy nowy rozkład jazdy ważny od 4 kwietnia 2018 roku.

 

 

pdf - Pobierz Rozkład jazdy -

MODRMazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Oddział Poświętne w Płońsku, Terenowy Zespół Doradczy w Pomiechówku zapraszają rolników i innych mieszkańców naszego terenu na otwarte szkolenie pod nazwą Energetyka prosumencka. Szkolenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ul. Elektronowej 3 (pokój 112 – I piętro) 4 grudnia br. o godzinie 10:00. Wykładowcy: Pracownicy MODR Warszawa, Oddział Poświętne.

Serdecznie zapraszamy na otwarte szkolenie z zakresu przekazywania i rozliczania dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w świetle nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz nowych przepisów wykonawczych organizowane dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Gminy Nasielsk.

Szkolenie odbędzie się dn. 7.12.2017r. (czwartek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku. Szczegółowy zakres szkolenia poniżej:

Zakres szkolenia dla organizacji pozarządowych

informacjaNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) zwołuję na dzień 30 listopada 2017 roku (czwartek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku XLII sesję Rady Miejskiej w Nasielsku z następującym porządkiem posiedzenia: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Miejskiej.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami Rady.

5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami Rady.

6. Interpelacje i zapytania mieszkańców.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017, w tym o wynikach egzaminów zewnętrznych w szkołach prowadzonych przez Gminę Nasielsk.

9. Informacja dotycząca bezpieczeństwa na terenie Gminy Nasielsk.

10. Podjęcie uchwał o opłatach i podatkach lokalnych na 2018 rok:

1) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok, 

2) w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Nasielsk w 2018 roku ,

3) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

11. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk,

2) w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2017 r.,

3) w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty i rozkładania na raty oraz niedochodzenia należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Nasielsk lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej,

4) w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na niektóre świadczenia z pomocy społecznej realizowane w zakresie zadań własnych gminy - pomoc rzeczowa, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe, zasiłki celowe przyznawane pod warunkiem zwrotu,

5) w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, w tym w schroniskach dla osób bezdomnych,

6) w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za uczestnictwo w zajęciach organizowanych w klubie Senior + w Nasielsku, ul. Warszawska 52,

7) zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym oraz ustalenia stawki takiej opłaty,

8) w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Nasielsk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”,

9) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok,

10) w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie Nowe Pieścirogi oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 50/12 i 50/13

11) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie miasta Nasielska oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 133/11,

12) w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych oraz zasad udzielenia bonifikaty przy sprzedaży tych lokali w budynkach stanowiących współwłasność Gminy Nasielsk na rzecz dotychczasowych najemców,

13) w sprawie zbycia nieruchomości,

14) w sprawie rozpatrzenia skargi na Sołtysa Sołectwa Żabiczyn,

15) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Nasielska.

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

13. Informacja dotycząca pism wpływających do Rady Miejskiej.

14. Wolne wnioski i zapytania.

15. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku

Jerzy Lubieniecki