Pani 

Agnieszce Pałaszewskiej

p.o. Dyrektor Żłobka Miejskiego w Nasielsku 

najszczersze i płynące z głębi serca wyrazy współczucia

z powodu śmierci
 
Taty

IMG 0043


składają

Burmistrz Nasielska

Bogdan Ruszkowskiwraz

z pracownikami Urzędu Miejskiego w Nasielsku

oraz


w imieniu Rady Miejskiej w Nasielsku

Jerzy Lubieniecki Przewodniczący Rady

informacjaUprzejmie informujemy, że w dniu 11 czerwca br. Burmistrz Nasielska z powodu urlopu nie będzie przyjmował interesantów. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

dzialacz kultury"Ludzie kultury stoją  na straży najbardziej autentycznego dziedzictwa ludzkości i tworzą przyszłość narodów. W ich rękach znajduje się cywilizacja." - Jan Paweł II

Z okazji Dnia Działacza Kultury życzymy wszystkim twórcom i animatorom życia kulturalnego dużo zdrowia, wielu sukcesów, satysfakcji płynącej  z wykonywanej pracy oraz powodzenia w urzeczywistnianiu wszelkich przyszłych planów. Dziękujemy tym, którzy mają swój udział w upowszechnianiu i ochronie kulturalnych wartości i dziedzictwa narodowego za pracę na rzecz rozwoju kultury lokalnej oraz wkład w krzewienie tradycji.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Nasielsku
Jerzy Lubieniecki
 Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski

loud 157172 960 72030 maja br. (środa) odbędzie się bezpośrednia transmisja z obrad sesji Rady Miejskiej w Nasielsku. Początek transmisji planowany jest na godzinę 10.00. Słuchać sesji będzie można za pośrednictwem strony Urzędu - www.nasielsk.pl . Do odtwarzania radia preferowany jest odtwarzacz audio - Winamp. Zapraszamy serdecznie.

test 33391502261843Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) zwołuję na dzień 30 maja 2018 roku (środa) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku XLVIII sesję Rady Miejskiej w Nasielsku z następującym porządkiem posiedzenia:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2018 rok.

4. Zamknięcie obrad. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku

Jerzy Lubieniecki

plakat turniej 2018 r kor7Zapraszamy do udziału w VIII Turnieju Ekologicznym na XIX Mazowieckich Dniach Rolnictwa.

DSC 0906W dniu 18 maja 2018r na boisku "Orlik" przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nasielsku odbyła się impreza sportowa trzech Uniwersytetów Trzeciego Wieku: Nasielskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Legionowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Serockiej Akademii Seniora.

informacjaNa podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875), art. 4 ust. 1 pkt 15 oraz art. 15 ust 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r., poz. 450), Uchwały Nr XLII/337/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Nasielsk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018” oraz Uchwały Nr XLII/338/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok Burmistrz Nasielska ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży pt. "Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nasielsk z programem profilaktyki uzależnień". Szczegóły w załączniku.

Zarządzenie Nr 82/18 Burmistrza Nasielska z dn. 25.05.2018r.