IMG 20181107 154636W dniach 7-8 listopada 2018 r. w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Skuteczność pieczy zastępczej – Wsparcie dziecka i rodziny, zaangażowanie gmin i powiatów województwa mazowieckiego”. Organizatorem spotkania połączonego z obchodami Dnia Pracownika Socjalnego było Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. To ważne wydarzenie swym patronatem objął Marszałek Województwa Mazowieckiego.
Podczas uroczystej gali Monika Nojbert – dyrektor MOPS w Nasielsku - odebrała kolejne już wyróżnienie Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku, jako jednostki szczególnie zaangażowanej w działania na rzecz wsparcia dziecka i rodziny na Mazowszu.
To zaszczytne wyróżnienie otrzymało w tym roku jedynie dziesięć ośrodków z terenu województwa mazowieckiego. Jest to kolejny wielki sukces całego zespołu pracowników naszego MOPS.

Gratulujemy i życzymy kolejnych wspaniałych osiągnięć.

 

 

 

                                                             

Podziękowanie dla Gminy NasielskW dniu 14 listopada br. Burmistrz Nasielska – Pan Bogdan Ruszkowski w obecności Pani Marii Jankowskiej, reprezentującej Fundację SYNAPSIS, podpisał „Raport weryfikacyjny z wdrażania Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych” dla Miasta i Gminy Nasielsk. Raport ten jest efektem podjętych przez Gminę Nasielsk działań w ramach projektu „Monitoring jednostek administracji województwa mazowieckiego pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”, do którego przystąpiliśmy w 2017 roku i oznacza spełnienie wskazanych w trakcie monitoringu rekomendacji.

Potrzeby osób z niepełnosprawnością są dla nas niezwykle ważne, dlatego będziemy starali się wdrażać stopniowo również inne rekomendacje wskazane do realizacji po zakończeniu projektu, a także przeprowadzimy analizę możliwości stopniowej likwidacji barier architektonicznych w Nasielsku.

IMG 20181111 174356 HDRSzanowni Państwo!
Informujemy, że 13 listopada zakończył się konkurs pod nazwą „100. rocznica odzyskania Niepodległości w obiektywie mieszkańców gminy Nasielsk” organizowany przez Urząd Miejski w Nasielsku.
Konkurs polegał na przesłaniu do nas zdjęć wykonanych przez Państwa w czasie obchodów Święta Niepodległości. Wszystkie przesłane zdjęcia są dowodem na to, że mieszkańcy naszej gminy to wspaniali patrioci, dumni z naszego wolnego kraju, demonstrujący swoją radość w tym wielkim dniu Polacy.

informacjaInformujemy, że w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na adaptacji i rozbudowie istniejących obiektów przy ul. Elektronowej w Nasielsku w celu konfekcjonowania lakierów do paznokci, organ do tej pory uzyskał opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie stwierdzającego ,że dla w/w przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie przesunął termin wydania opinii do 9.11.2018r, jednak do dnia dzisiejszego opinia ta nie wpłynęła do tutejszego organu. Natomiast Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze Mazowieckim nie wyraził swojej opinii w ustawowym terminie. Zgodnie z art.78 ust 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, niewydanie opinii w terminie traktuje się jako brak zastrzeżeń.
Ze względu na brak opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, organ przesunął termin wydania postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko do dnia 23 listopada 2018r.
Informujemy, że ww. organy co do obowiązku wykonania oceny oddziaływania na środowisko, wyrażają swoje stanowisko w formie opinii, która nie jest wiążąca dla Burmistrza Nasielska.
Jednocześnie potwierdzamy stanowisko Burmistrza wyrażone na sesji Rady Miejskiej, że obowiązek wykonania ww. oceny będzie nałożony.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Niniejszym informuję, iż na podstawie art. 20 ust. 2 i art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 9 listopada 2018 r. została zwołana pierwsza sesja nowo wybranej Rady Miejskiej w Nasielsku na kadencję 2018-2023 w celu złożenia ślubowania przez radnych oraz przez nowo wybranego Burmistrza Nasielska. Sesja odbędzie się w dniu 22 listopada 2018 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku ul. Elektronowa 3 (I piętro, sala nr 112). 

data 30465Szanowni Państwo!
W związku z wyjątkową 100. rocznicą odzyskania Niepodległości przez Polskę Urząd Miejski w Nasielsku zaprasza do jeszcze jednej akcji związanej z obchodami tego wydarzenia!

ZMIANA TERMINUInformujemy, że trasy odbioru odpadów zmieszanych oraz segregowanych przypadające, zgodnie z harmonogramem, na dzień 12 listopada br. będą realizowane 10.11.2018r. (sobota).

Odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz małych opon samochodowych przypadający, zgodnie z harmonogramem na dzień 12 listopada br. będzie realizowany 16.11.2018r.

 

 Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

szkolenie ngoWzorem lat ubiegłych dnia 08.11.2018r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku odbyło się szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Gminy Nasielsk w temacie przekazywania i rozliczania dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (nowe druki ofert, umów i sprawozdań w zakresie zlecania zadań publicznych organizacjom). W spotkaniu aktywnie uczestniczyli przedstawiciele lokalnych organizacji chcący pogłębić swoją wiedzę z w/w zakresu. Prowadzący szkolenie ekspert w dziedzinie współpracy z NGO Pan Artur Gluziński poinformował o zmianach w regulacjach prawnych dotyczących pozyskiwania dotacji z budżetu JST.  Dodatkowo każdy z uczestników otrzymał materiały przydatne do składania ofert w kolejnym roku kalendarzowym.