Informacja , w związku z Ustawą z dnia 16 października 2019r. poz 2248. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw informuję, że "Rodzice, prawni opiekunowie dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem, którzy zawarli umowę, o której mowa w art. 32 ust. 6 lub art. 39 ust. 4 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 1 w brzemieniu dotyychczasowym, mogą ją wypowiedzieć w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy."

informacja1Serdecznie zapraszamy na otwarte szkolenie z zakresu przekazywania i rozliczania dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizowane dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Gminy Nasielsk.

Szkolenie odbędzie się dn. 19.12.2019r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku.

IMG 67942 grudnia br. Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski wraz z młodszym aspirantem Radosławem Wasilewskim odwiedzili Samorządowe Przedszkole w Starych Pieścirogach w ramach kontynuacji akcji „Warto powracać bezpiecznie”.

i

Urząd Stanu Cywilnego w Nasielsku zaprasza wszystkie pary małżeńskie, będące stałymi mieszkańcami gminy Nasielsk zainteresowane otrzymaniem medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie o wyrażenie swojej woli poprzez dokonanie zgłoszenia. Powyższe dotyczy par małżeńskich, które będą obchodziły w roku 2020 Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego oraz par małżeńskich, które mają dłuższy staż małżeński i nie zostały odznaczone medalami. Z uwagi na dość długi czas oczekiwania na przyznanie odznaczeń proszę o wcześniejsze dokonywanie zgłoszeń i jednocześnie przypominam, że wręczanie medali następuje w ciągu 6-ciu miesięcy od chwili przyznania ich przez Prezydenta RP.

Informacje o kandydatach należy zgłaszać osobiście do końca grudnia 2019 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego  w Nasielsku, pok. Nr 213.

( Informacja pod numerem tel.: 23-6933112 )

                                                                      Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

                                                                  /-/ Ewa Mikulska

kalendarz 2020Z przyjemnością informujemy o wydaniu przez Urząd Miejski w Nasielsku kalendarza gminnego na rok 2020. Kalendarz formatu A2 składa się z 6 podwójnych stron oraz okładki. Wykorzystano w nim fotografie przedstawiające krajobraz Gminy Nasielsk. Autorami zdjęć są Michał Brodowski, Krzysztof Miller oraz Jarosław Dylewski. W kalendariach zamieściliśmy m.in. wydarzenia rocznicowe, kulturalne.

Kalendarz można otrzymać bezpłatnie w Urzędzie Miejskim w Nasielsku, w pokoju 107.

Serdecznie zapraszamy!

IMG 4942

Wczoraj, tj. 27 listopada br., odbyło się IV spotkanie partnerstwa międzypowiatowego na rzecz ożywienia społeczno-gospodarczego powiatu nowodworskiego i legionowskiego. Celem przyświecającym obu powiatom jest budowanie współpracy międzysektorowej na rzecz poprawy życia mieszkańców poprzez podejmowanie działań aktywizujących społeczeństwo, promowanie i rozwój kształcenia ustawicznego oraz zawodowego, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, zwalczanie bezrobocia.

handsPiersi to symbol kobiecości, macierzyństwa i urody, ale czasem miejsce groźnej choroby. Amazonki to według mitologii greckiej kobiety dzielne i waleczne, które obcinały sobie pierś, aby nie przeszkadzała im w naciąganiu łuku i władaniu włócznią. Współczesne Amazonki to też kobiety dzielne, odważne, walczące o swoje życie, którym dla ratowania życia odjęto pierś.
W dniu 18 listopada 2019 roku z inicjatywy Pani Moniki Nojbert Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku w siedzibie MOPS odbyło się pierwsze spotkanie Grupy Wsparcia dla Amazonek.

ogłoszenie szkolenie kursNa prośbę LGD Zielone Mosty Narwi publikujemy ogłoszenie dotyczące projektu współpracy „Lokalna Akademia Współpracy”, w ramach którego realizowany będzie kurs na operatora koparki- ładowarki. Szczegóły poniżej.