informacja

Na prośbę przewoźnika "Paweł" publikujemy nowy rozkład jazdy ważny od 4 kwietnia 2018 roku.

 

 

pdf - Pobierz Rozkład jazdy -

MODRMazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Oddział Poświętne w Płońsku, Terenowy Zespół Doradczy w Pomiechówku zapraszają rolników i innych mieszkańców naszego terenu na otwarte szkolenie pod nazwą Energetyka prosumencka. Szkolenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ul. Elektronowej 3 (pokój 112 – I piętro) 4 grudnia br. o godzinie 10:00. Wykładowcy: Pracownicy MODR Warszawa, Oddział Poświętne.

Serdecznie zapraszamy na otwarte szkolenie z zakresu przekazywania i rozliczania dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w świetle nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz nowych przepisów wykonawczych organizowane dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Gminy Nasielsk.

Szkolenie odbędzie się dn. 7.12.2017r. (czwartek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku. Szczegółowy zakres szkolenia poniżej:

Zakres szkolenia dla organizacji pozarządowych

informacjaNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) zwołuję na dzień 30 listopada 2017 roku (czwartek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku XLII sesję Rady Miejskiej w Nasielsku z następującym porządkiem posiedzenia: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Miejskiej.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami Rady.

5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami Rady.

6. Interpelacje i zapytania mieszkańców.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017, w tym o wynikach egzaminów zewnętrznych w szkołach prowadzonych przez Gminę Nasielsk.

9. Informacja dotycząca bezpieczeństwa na terenie Gminy Nasielsk.

10. Podjęcie uchwał o opłatach i podatkach lokalnych na 2018 rok:

1) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok, 

2) w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Nasielsk w 2018 roku ,

3) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

11. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk,

2) w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2017 r.,

3) w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty i rozkładania na raty oraz niedochodzenia należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Nasielsk lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej,

4) w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na niektóre świadczenia z pomocy społecznej realizowane w zakresie zadań własnych gminy - pomoc rzeczowa, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe, zasiłki celowe przyznawane pod warunkiem zwrotu,

5) w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, w tym w schroniskach dla osób bezdomnych,

6) w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za uczestnictwo w zajęciach organizowanych w klubie Senior + w Nasielsku, ul. Warszawska 52,

7) zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym oraz ustalenia stawki takiej opłaty,

8) w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Nasielsk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”,

9) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok,

10) w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie Nowe Pieścirogi oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 50/12 i 50/13

11) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie miasta Nasielska oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 133/11,

12) w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych oraz zasad udzielenia bonifikaty przy sprzedaży tych lokali w budynkach stanowiących współwłasność Gminy Nasielsk na rzecz dotychczasowych najemców,

13) w sprawie zbycia nieruchomości,

14) w sprawie rozpatrzenia skargi na Sołtysa Sołectwa Żabiczyn,

15) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Nasielska.

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

13. Informacja dotycząca pism wpływających do Rady Miejskiej.

14. Wolne wnioski i zapytania.

15. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku

Jerzy Lubieniecki

BOU06 50Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego składamy wszystkim Pracownikom pomocy społecznej serdeczne życzenia i wyrazy uznania za wysiłek i zaangażowanie w wypełnianiu ciężkiej, lecz jakże niezbędnej pracy na rzecz drugiego człowieka. W dniu Waszego święta życzymy wielu sukcesów zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym, zdrowia i wszelkiej pomyślności. By pomoc drugiemu człowiekowi była prawdziwym spełnieniem i przynosiła satysfakcję, oraz by zawsze budziła szacunek i uznanie, szczególnie ze strony tych, którzy doświadczają jej dobrych i oczekiwanych skutków .


Z wyrazami szacunku 

        Burmistrz Nasielska  Bogdan Ruszkowski 

oraz

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku

    Jerzy Lubieniecki


           

informacja1. Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej  27 listopada 2017 r. tj. (poniedziałek) o godz. 12.30
2. Komisja Rolnictwa  28 listopada 2017 r. tj. (wtorek) o godz. 13.00
3. Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego  28 listopada 2017 r. tj. (wtorek) o godz. 14.00
4. Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  29 listopada 2017 r. tj. (środa) o godz. 13.00
5. Komisja Budżetu i Finansów  29 listopada 2017 r. tj. (środa) o godz. 14.00

informacjaNa podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257) Burmistrz Nasielska zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek złożony dnia 10 listopada 2017 r., przez firmę HYDROCHEM Spółka z o.o., z/s ul. Górna 1, 26-803 Promna w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowa stacji tankowania paliw płynnych i gazu propan-butan z budynkiem obsługi oraz trzystanowiskową bezdotykową myjnią samochodów na działce o nr ewid. 2595/4 położonej przy ulicy Elektronowej w Nasielsku, wydał następujące obwieszczenia:

Z dokumentacją w w/w sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk, pok. 206  – poniedziałki w godzinach 8:00 – 17:00, wtorek, środa czwartek - w godzinach 8:00 – 16:00 i piątek w godzinach 8:00 – 15:00.

 

pdf  Obwieszczenie - wszczęcie postępowania
 pdf  Obwieszczenie o wystąpieniu o opinię

logo kss zywa zielenNa prośbę Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów w załączeniu zamieszczamy informację dotyczącą konkursu pn."Fundusz Sołecki - najlepsza inicjatywa".

word-pobierz_informację-