informacjaW imieniu Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Dworze Mazowieckim zapraszamy rolników na bezpłatne szkolenie dotyczące wykonywania uboju na potrzeby własne.

informacja

Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku działając na podstawie DECYZJI nr WA.RET.070.1.14.3.2018 wydanej przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie dnia 04.07.2018r. z mocą obowiązywania od dnia 02 sierpnia 2018r. do 01 sierpnia 2021r. przedstawia w poniższym załączniku następujące taryfy opłat za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki.

 

 

pdfTaryfy opłat za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki

30 lipca br. (poniedziałek) odbędzie się bezpośrednia transmisja z obrad sesji Rady Miejskiej w Nasielsku. Początek transmisji planowany jest na godzinę 10.00. Słuchać sesji będzie można za pośrednictwem strony Urzędu - www.nasielsk.pl . Do odtwarzania radia preferowany jest odtwarzacz audio - Winamp. Zapraszamy serdecznie.

informacjaNa podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz zgodnie z § 22 pkt.3 Statutu Gminy Nasielsk z dnia 29 czerwca 2017 r. zwołuję na dzień 30 lipca 2018 roku (poniedziałek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku XL sesję Rady Miejskiej w Nasielsku z następującym porządkiem posiedzenia:

objazd 2018Urząd Miejski w Nasielsku informuje, iż w dniu 18 sierpnia 2018 roku w Borkowie (przy pomniku) odbędą się uroczystości związane z 98. rocznicą bitwy nad Wkrą. W związku z powyższym nastąpi zamknięcie odcinka drogi w Borkowie w godzinach 16.30-19.45. 
Preferowany objazd miejsca uroczystości w kierunku do Pomiechówka i z Pomiechówka: przez ul. Wspólną i Polną w Borkowie. 
Za utrudnienia przepraszamy.

W dniu 30 czerwca 2018r. weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2018r. o wspieraniu nowych inwestycji (wyjątek stanowią niektóre przepisy dotyczące zmian w ustawie o specjalnych strefach ekonomicznych, które zaczną obowiązywać po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy). Wspomniany akt prawny wprowadza nowy mechanizm udzielania przedsiębiorcom wsparcia w podejmowaniu nowych inwestycji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który w założeniu ma uzupełniać rozwiązania funkcjonujące w oparciu o przepisy ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Szczegóły w załączniku. W przypadku pytań informujemy, że departamentem właściwym do wyjaśnień w w/w kwestiach jest Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Informacja dot. zasad udzielania pomocy publ. w oparciu o zapisy ustawy o wspieraniu nowych inwestycji

informacjaPoniżej zamieszczamy OPINIĘ Prof. ndz. dr hab. inż. Marka Gromca Eksperta Komisji Środowiska Senatu RP na temat sytuacji prawnej ZZO w Jaskółowie.

plakat A3 Włącz swoją szansę111Informujemy o trwającym projekcie "Włącz swoją szansę" współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznego.