sesja rady wwwNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.1372) oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późń.zm) zarządzam na dzień 30 września 2021 roku przeprowadzenie XXXIII sesji Rady Miejskiej w Nasielsku o godz. 10.00 w trybie zdalnego obradowania. Wszystkie rozstrzygnięcia, w tym uchwały, podejmowane będą
z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pomocą wideokonferencji.
Przebieg sesji będzie transmitowany na stronie nasielsk.sesja.pl

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Miejskiej.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami Rady.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami Rady.
6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nasielsk za I półrocze 2021 r., informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nasielsk, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za
I półrocze 2021 r.: Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku, Nasielskiego Ośrodka Kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku.
7. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2021 rok,
2) w sprawie przystąpienia Gminy Nasielsk do Stowarzyszenia Gmin „Metropolia Warszawa”,
3) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/268/21 Rady Miejskiej
w Nasielsku z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku
i deklaracji w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Informacja dotycząca pism wpływających do Rady Miejskiej.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad.

Jerzy Lubieniecki
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku

Informacja o szkoleniu 3 1

Na prośbę Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zamieszczamy informację o szkoleniu pt. „Wykorzystanie ewidencji przychodów i rozchodów w zarządzaniu gospodarstwem rolnym”. Spotkanie w formie online odbędzie się 1 października br. (piątek) o godz. 9:00.

126506972 1497187867148102 2658999243370632961 o1. Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej
28 września 2021 r. (wtorek) o godz. 9.00

2. Komisja Budżetu i Finansów
29 września 2021 r. (środa) o godz. 14.00

Modernizowany Stadion Miejski w Nasielsku zmienia swoje oblicze. Obiekt zyska boisko z trawy syntetycznej wraz z odwodnieniem, trybunę dla 321 osób, kort tenisowy o nawierzchni z trawy syntetycznej, bramki, wiaty dla zawodników oraz inne projektowane artykuły i sprzęty sportowe. W ramach modernizacji powstanie również siłownia zewnętrzna i plac zabaw o powierzchni ok. 200m2. Zostaną nasadzone drzewa i trawy ozdobne oraz powstanie nowe oświetlenie boiska.

informacja1Poniżej publikujemy uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pt. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcji tenisa stołowego oraz organizacja i udział w zawodach, złożoną przez Młodzieżowy Klub Sportowy. Ponadto zamieszczamy również ogłoszenie dotyczące ww. oferty.

Plakat badaniaNa prośbę Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim informujemy, że w miesiącu październiku br. odbędzie się akcja profilaktyczna pod nazwą „Powiatowy Miesiąc Zdrowia.”

W ramach akcji w Przychodni Specjalistycznej przy ul. Paderewskiego 7 w Nowym Dworze Mazowieckim mieszkańcy powiatu nowodworskiego będą mogli skorzystać z następujących bezpłatnych badań wykonywanych na podstawie próbek krwi:
- poziom glukozy
- stężenie TSH
- próby wątrobowe ASPAT i ALAT
- cholesterol całkowity

Badania będą wykonywane od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00-10:00.

Serdecznie zachęcamy do przyłączenia się do akcji i skorzystania z darmowych badań!!!

alek rogozinskiMiejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku serdecznie zaprasza Seniorów na spotkanie autorskie z Alkiem Rogozińskim, które odbędzie się 2 października (sobota) o godz. 15.00 w naszej bibliotece przy ul. Piłsudskiego 6. Wstęp bezpłatny!

Bibl

W poniedziałek 20 września odbyły się obrady jury I edycji konkursu „Renowacja Roku Zabytków Mazowsza”, którego organizatorem był Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.  Jest nam niezmiernie miło poinformować, że zgłoszony przez Wydział Administracji i Nadzoru budynek Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku zdobył wyróżnienie, a tym samym nagrodę w kwocie 5 tys. zł. Warto podkreślić, że kryteria oceny jury, w skład którego weszli przedstawiciele m.in.: Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie,  Stowarzyszenia Architektów Polskich, Stowarzyszenia Konserwatorów Polskich czy Narodowego Instytutu Dziedzictwa były wielowymiarowe: