MODRMazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Oddział Poświętne w Płońsku oraz Terenowy Zespół Doradczy w Pomiechówku zapraszają na otwarte szkolenia. Pierwsze pod nazwą: „Obowiązkowe ubezpieczenia w świetle obowiązującej ustawy (w tym upraw i zwierząt) odbędzie się 4 października 2017 roku o godzinie 10:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ulicy Elektronowej 3. Drugie szkolenie pod nazwą „Produkcja metodami ekologicznymi” odbędzie się 18 października 2017 roku o godzinie 10:00 również w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ulicy Elektronowej 3.

Wykładowcy: pracownicy MODR.

Zapraszamy do wzięcia udziału.

informacjaInformujemy, iż w dniu 20.09.2017r. o godz. 17:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku odbyło się spotkanie organizacji pozarządowych mające na celu wybór przedstawicieli do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. W wyniku tajnego głosowania w skład Rady weszli:
1) Janusz Konerberger – Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego „JAN-POL”
2) Teresa Krzemińska – „Stowarzyszenie Dolina Wkry”
3) Aneta Borowiec – Stowarzyszenie „Skafander”
4) Aleksandra Wołocznik – Fundacja „GO SILVER”,
5) Elżbieta Wróblewska – „Nasielskie Towarzystwo Kultury”

brydPublikujemy wyniki turnieju „osiemnastego”, 08.09.2017r. oraz Czołówkę klasyfikacji „GRAND PRIX”`2017

 

 

 

 

informacja21 września br. (czwartek) odbędzie się bezpośrednia transmisja z obrad sesji Rady Miejskiej w Nasielsku. Początek transmisji planowany jest na godzinę 14.00. Słuchać sesji będzie można za pośrednictwem strony Urzędu - www.nasielsk.pl Do odtwarzania radia preferowany jest odtwarzacz audio - Winamp. Zapraszamy serdecznie.

informacjaNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) zwołuję na dzień 21 września 2017 roku (czwartek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku XXXIX sesję Rady Miejskiej w Nasielsku z następującym porządkiem posiedzenia: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Miejskiej.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami Rady.

5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami Rady. 

6. Interpelacje i zapytania mieszkańców.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nasielsk za I półrocze 2017 r., informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nasielsk, informacja o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2017 r.: Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku, Nasielskiego Ośrodka Kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku.

9. Podjęcie uchwał:1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk,2) w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2017 r.,3) w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,4) w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,5) w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia służebności gruntowej,

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11. Informacja dotycząca pism wpływających do Rady Miejskiej.

12. Wolne wnioski i zapytania.

13. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku

Jerzy Lubieniecki

IMG 0545W dniu 16 września br. do naszego miasta zjechała grupa geomorfologów z ośrodków akademickich z całej Polski. Wizyta ta związana była z objazdem naukowym w ramach XI Zjazdu Geomorfologów Polskich, organizowany przez Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu  Warszawskiego. Goście dyskutowali o naturalnych i antropogenicznych uwarunkowaniach rozwoju rzeźby terenów naszej Gminy. W spotkaniu uczestniczył Burmistrz Nasielska – Bogdan Ruszkowski, który przedstawił zgromadzonym gościom historię naszej Gminy. Tuż po tym, zebrani przeszli na miejsce dawnego grodu, gdzie dr Mariusz Błoński i dr Piotr Szwarczewski omówili zapis antropogenicznych zmian środowiska przyrodniczego w okolicach nasielskiego grodziska.

informacjaPublikujemy uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pod nazwą „Wspieranie aktywności seniorów poprzez prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej oraz integracyjnej w Nasielskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku” złożoną przez Fundację „BĄDŹMY RAZEM” w dniu 18.09.2017r.

informacjaDyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku ogłasza przetarg nieograniczony ustny (licytację) na sprzedaż karetki marki Voklswagen Crafter. Więcej informacji w załączeniu.

 

 

pdf - Pobierz Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ustnym na sprzedaż karetki -

pdf - Pobierz Projekt umowy Kupna - Sprzedaży -

pdf - Pobierz Regulamin przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż karetki -

pdf - Pobierz Zarządzenie Nr 06/2017 z dnia 14.09.2017 r. -

pdf - Pobierz Oświadczenie -