informacja1Burmistrz Nasielska ogłasza nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2020 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu z programem profilaktyki uzależnień w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, z zakresu wspierania i aktywizacji seniorów z elementami profilaktyki uzależnień oraz z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży pt. „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nasielsk z programem profilaktyki uzależnień”. Szczegóły poniżej:

plakat platyczny 1

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla dzieci, który w 2020 roku przebiega pod hasłem „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz” skierowany do uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich. Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski.

Celem Konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i  zabawą na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat

Zadaniem konkursowym dziecka jest wykonanie pracy plastycznej w formacie A3 w dowolnej technice, na temat zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym rolników, związanym z obecnością w gospodarstwie rolnym zwierząt gospodarskich. Liczy się pomysł i wykonanie pracy plastycznej oddającej hasło konkursowe „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”. Praca powinna być wykonana indywidualnie przez uczestnika konkursu z materiałów trwałych, gwarantujących odporność na zniszczenie w czasie transportu i przechowywania. Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę plastyczną.

Zachęcamy mieszkańców Gminy Nasielsk do przesyłania informacji na temat możliwości przekazywania 1% podatku na osoby i instytucje potrzebujące wsparcia. W tym celu uruchomiliśmy specjalną zakładkę na naszej stronie internetowej – „Przekaż 1%”. Pomóżmy naszym mieszkańcom i naszym organizacjom.Prosimy o przesyłanie informacji na adres e-mail:

W załączeniu publikujemy komunikat Ministrerstwa Finansów w sprawie przesyłanie drogą elektroniczną PIT-11.

i

W styczniu br. został zainaugurowany nowy program dotacyjny Aktywni Obywatele-Fundusz Krajowy, którego celem jest wzmocnienie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego i aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem. Program o budżecie 30 mln euro ze środków pomocowych z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Fundusze EOG) wspierać będzie organizacje społeczne, w tym stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, koła gospodyń wiejskich z całej Polski.

Zachęcamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do zapoznania się programem: http://www.batory.org.pl/programy_dotacyjne/aktywni_obywatele

ogłoszenie promocyjneNa prośbę Dyrektor Szkoły Podstawowej w Popowie Borowym publikujemy informację o naborze uczniów do szkoły.

Szczegóły na plakacie.

straż miejska

W ciągu pierwszych dwóch tygodni 2020 roku Komendant Straży Miejskiej w Nasielsku Cezary Tudek interweniował już dwukrotnie.

ZGKiM zgłosiło wyrzucanie odpadów bytowych przez mieszkańca do kosza miejskiego. Po otrzymaniu zgłoszenia ustalono, kto pozbył się odpadów z gospodarstwa domowego w sposób niezgodny z przepisami. Komendant Tudek odwiedził mieszkańca i w trakcie wizyty pouczył go, że zachowanie takie jest naganne i nie może się powtarzać.

Przeprosiny ŁazarskiNa prośbę Pana Artura Łazarskiego zamieszczamy treść przeprosin.