i

Burmistrz Nasielska informuje, że każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

- w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019r. do 31 lipca 2019 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 r.


Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi: 100,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

 

W przypadku ubiegania się po raz pierwszy przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła do wniosku o zwrot podatku dołącza się:

- dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U. z 2017r. poz. 546 oraz z 2018r. poz.1642) 

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 - 31 października 2019 r. na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wnioski do pobrania na stronie www.umnasielsk. pl  zakładka karty i formularze/Wydział Podatków i Opłat (F-F/06)


Wszelkie informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Nasielsku,

parter, pokój 12, 14  

lub telefonicznie pod numerami:

23 693 30 13, 

23 693 30 76, 23 693 30 00 wew. 113, 176