inicjatywa wwwInicjatywa lokalna to forma współpracy Gminy z lokalną społecznością. Działania i pomysły mieszkańców realizowane są tu przy pomocy Urzędu Miejskiego w Nasielsku dzięki środkom pochodzącym z budżetu Gminy Nasielsk. Uchwała w sprawie inicjatywy lokalnej została przyjęta przez Radę Miejską w Nasielsku w 2016 roku regulując tryb oraz szczegółowe kryteria oceny złożonych wniosków. Możemy znaleźć tam wzór wniosku, który należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego do 30 września każdego roku kalendarzowego. W dalszym etapie złożone wnioski są oceniane i rekomendowane do zawarcia stosownej umowy z inicjatorami. Po zatwierdzeniu przez Burmistrza Nasielska ujęte zostają one w uchwale budżetowej na kolejny rok i właśnie wtedy są realizowane, zgodnie z przedstawionym we wniosku harmonogramem oraz umową pomiędzy Gminą, a inicjatorami.

 

Należy podkreślić, że w ciągu 4 lat złożono 25 wniosków. W 2019 roku zaakceptowano 13 wniosków na łączną kwotę 100 tys. zł. Dlatego kierujemy słowa uznania dla wszystkich pomysłodawców inicjatyw. To dzięki Państwa działaniom prowadzony jest dialog z samorządem mający na celu realizację interesujących przedsięwzięć.  

Dotychczas w bieżącym roku zrealizowano następujące projekty:

- „Zielony zakątek rekreacji we wsi Studzianki” (nasadzenia oraz poprawa wizualna obszaru wokół świetlicy wiejskiej),

- „Kastracja +czipowanie psów/kotów właścicielskich osób o trudnej sytuacji finansowej we współpracy i wskazaniach ośrodka pomocy społecznej”.

 

Ponadto do końca 2020 roku zostaną zrealizowane kolejne projekty:

- „Poprawa infrastruktury rekreacyjno- sportowej na wsi Psucin” (montaż stołu do tenisa stołowego na placu zabaw w Psucinie),

- „Strefa relaksu” (montaż altany w Ruszkowie),

- „GNIAZDO” (wykonanie placu zabaw w Borkowie),

- „Ujednolicenie oraz uzupełnienie oznakowania nazw ulic w Nowych Pieścirogach”,

- „Czysty Las” (wykonanie tablic o tematyce edukacyjnej w lesie w Chrcynnie),

- „Edukacja poprzez zabawę: współfinansowanie zakupu dywanu interaktywnego wraz
z zestawem gier dla Samorządowego Przedszkola w Starych Pieścirogach”,

- „Zakup sprzętu do tenisa stołowego dla Szkoły Podstawowej w Popowie Borowym oraz prowadzenie zajęć z zakresu tenisa stołowego”,

- „Optymiści” stawiają na naukę i rozwój (realizacja warsztatów rękodzieła dla mieszkańców gminy),

- „WIEJSKA SCENA KULTURALNA w Cieksynie” (realizacja warsztatów muzycznych, teatralno-  szczudlarskich połączonych z paradą uliczną oraz szkółka DJ-ska),

- „Działalność wspomagająca budowę świetlicy wiejskiej w Mazewie Dworskim „A” (wyposażenie świetlicy w drewniane stoły i krzesła).

 

Inicjatywa lokalna zyskuje coraz większe zainteresowanie wśród mieszkańców aktywnie włączających się w realizację swoich pomysłów, dlatego też przypominamy o możliwości złożenia stosownych wniosków do dnia 30 września br. Czekamy na kolejne kreatywne pomysły, które posłużą mieszkańcom Gminy Nasielsk (zarówno tym młodszym, jak i bardziej dojrzałym).

Formularz wniosku dostępny jest pod linkiem: https://nasielsk.pl/gmina/ngo/incjatywa-lokalna

Więcej informacji uzyskać można w Referacie Promocji Gminy - tel. 236933123,