74273437 1919264408220203 4271504632691294208 nW dniu 25 stycznia 2020 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Nasielsku. Celem zebrania było sprawozdanie z działalności jednostki w roku ubiegłym, przyjęcie planu działalności na rok 2020 oraz wybór nowego zarządu i komisji rewizyjnej na lata 2020 – 2023.

 

Obrady otworzył druh Mirosław Klimczewski - Prezes jednostki OSP w Nasielsku. Przywitał zaproszonych gości: Burmistrza Nasielska – Bogdana Ruszkowskiego, Zastępcę Burmistrza Nasielska – Andrzeja Waldemara Kordulewskiego, dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich – Radosława Rybickiego, Zastępcę Dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki – Magdalenę Biernacką, Zastępcę Komendanta Powiatowego PSP w Nowym Dworze Mazowieckim – mł. bryg. mgr Mariusza Wyszyńskiego, Prezesa Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Nowym Dworze Mazowieckim – Andrzeja Hiszpańskiego oraz członków Ochotniczej Straży Pożarnej działających w jednostce. Następnie przystąpiono do realizacji porządku obrad.

 

W wyniku przeprowadzonych wyborów poszczególne funkcje ukształtowały się następująco:
Zarząd OSP:
dh Mirosław Klimczewski – Prezes OSP
dh Michał Klimczewski – Wiceprezes Naczelnik
dh Przemysław Malinowski - Sekretarz
dh Mateusz Krzyżewski – Skarbnik
dh Marek Więckowski – Gospodarz


Następnie głos zabierali zaproszeni goście, strażacy, którzy również dziękowali za udaną współpracę oraz podkreślali osiągnięcia jednostki. Przybyli goście podziękowali wszystkim strażakom za zaangażowanie i aktywną działalność na rzecz Jednostki OSP oraz miejscowej społeczności. Burmistrz Nasielska szczególnie dziękował Panu Adamowi Struzikowi - Marszałkowi Województwa Mazowieckiego za wsparcie rzeczowe udzielone jednostce OSP w Nasielsku w postaci zakupu 5 kompletów hełmów strażackich z latarkami, 5 par butów specjalnych oraz 5 kompletów ubrań specjalnych. Podkreślał, że wymieniony sprzęt będzie niezwykle przydatny jednostce oraz wzbogaci jej wyposażenie. Burmistrz Nasielska podziękował również Panu Marszałkowi w imieniu własnym oraz druhów-ochotników OSP w Nasielsku za udzielenie pomocy finansowej w postaci dotacji celowej na dofinansowanie remontu budynku strażnicy OSP w Nasielsku.