test 33391502261843Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) zwołuję na dzień 30 maja 2018 roku (środa) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku XLVIII sesję Rady Miejskiej w Nasielsku z następującym porządkiem posiedzenia:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2018 rok.

4. Zamknięcie obrad. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku

Jerzy Lubieniecki