Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz.506) zwołuję na dzień 23 maja 2019 roku (czwartek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku VI sesję Rady Miejskiej w Nasielsku z następującym porządkiem posiedzenia:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Miejskiej.
4.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami Rady.
5.Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami Rady.
6.Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 rok.
7.Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Nasielsk
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2018.
8.Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.
9.Interpelacje i zapytania radnych.
10.Odpowiedzi na interpelacje.
11.Podjęcie uchwał:
1)w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2019 rok,
2)zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Nasielsk,
3)zmieniająca uchwałę w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów szkół, oraz ustalenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nasielsk,
4)w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Nasielska,
5)w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Nasielska,
6)w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Nasielska,
7)w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej
w mieście Nasielsku oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. Nr 699/1,
8)w sprawie zamiaru nabycia części nieruchomości gruntowej położonej
w obrębie Miękoszyn,
9)w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziałów w nieruchomości oraz ustalenia bonifikaty od ceny sprzedaży,
10)zmieniająca Uchwałę Nr XXXV/275/17 Rady Miejskiej w Nasielsku
z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nasielsk,
11)w sprawie zmiany Uchwały Nr I/4/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Infrastruktury
i Porządku Publicznego,
12)w sprawie zmiany Uchwały Nr I/7/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury
i Sportu,
13)w sprawie zmiany Uchwały Nr I/6/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
12. Informacja dotycząca pism wpływających do Rady Miejskiej.
13. Interpelacje i zapytania mieszkańców.
14. Wolne wnioski i informacje.
15. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku
Jerzy Lubieniecki