Niniejszym informuję, iż na podstawie art. 20 ust. 2 i art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 9 listopada 2018 r. została zwołana pierwsza sesja nowo wybranej Rady Miejskiej w Nasielsku na kadencję 2018-2023 w celu złożenia ślubowania przez radnych oraz przez nowo wybranego Burmistrza Nasielska. Sesja odbędzie się w dniu 22 listopada 2018 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku ul. Elektronowa 3 (I piętro, sala nr 112). 

Porządek obrad pierwszej sesji – zgodnie z załącznikiem do ww. Postanowienia: 

1.Otwarcie sesji przez radnego seniora i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2.Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.

3.Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Burmistrza.

4.Wybór komisji skrutacyjnej.

5.Wybór Przewodniczącego Rady.

6.Ustalenie liczby i wybór Wiceprzewodniczących Rady. 

7.Sprawy różne.

8.Zakończenie obrad.

 

Burmistrz Nasielska

Bogdan Ruszkowski