Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) zwołuję na dzień 27 grudnia 2018 roku (czwartek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku III sesję Rady Miejskiej w Nasielsku z następującym porządkiem posiedzenia:

 1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miejskiej.

4.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami Rady.

5.Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami Rady.

6.Interpelacje i zapytania mieszkańców wraz z odpowiedzią.

7.Interpelacje i zapytania radnych.

8.Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk:

1)przedstawienie projektu uchwały, 

2)opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie, 

3)opinia Komisji Budżetu i Finansów,  

4)dyskusja, 

5)podjęcie uchwały.

9.Przyjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2019 rok: 

1)przedstawienie projektu uchwały,

2)opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie, 

3)opinie i wnioski stałych Komisji Rady Miejskiej,

4)dyskusja, 

5)podjęcie uchwały.

10.Podjęcie uchwał:

1)w sprawie przyjęcia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole” na lata 2019-2023.

2)w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz odstąpienia od zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,

3)w sprawie warunków udzielania bonifikaty od opłaty wnoszonej jednorazowo za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiące własność Gminy Nasielsk w prawo własności tych gruntów,

4)w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Nasielsk,

5)w sprawie przyjęcia projektu „Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Nasielsk”,

6)w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nasielsku,

7)w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Nasielsku,

8)w sprawie zasad na jakich sołtysom będzie przysługiwać dieta.

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

12. Informacja dotycząca pism wpływających do Rady Miejskiej.

13. Wolne wnioski i zapytania.

14. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku 

Jerzy Lubieniecki