Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) zwołuję na dzień 29 listopada 2018 roku (czwartek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku II sesję Rady Miejskiej w Nasielsku z następującym porządkiem posiedzenia: 

 

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z LV i I sesji Rady Miejskiej.

4.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami Rady.

5.Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami Rady.

6.Interpelacje i zapytania mieszkańców wraz z odpowiedzią.

7.Interpelacje i zapytania radnych.

8.Podjęcie uchwał o opłatach i podatkach lokalnych na 2019 rok:

1)w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok, 

2)w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Nasielsk w 2019 roku,

3)w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

9.Podjęcie uchwał:

1)w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2018 rok, 

2)w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole” na lata 2019-2023,

3)w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w ramach modułu 1i 2 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, 

4)w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego,

5)w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego

10.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11.Informacja dotycząca pism wpływających do Rady Miejskiej.

12.Wolne wnioski i zapytania.

13.Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku 

Jerzy Lubieniecki