informacjaNa podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257) oraz art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1405 ze zm.), w związku z wnioskiem Zarządu Powiatu Nowodworskiego, z/s ul. I. Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

 

Burmistrz Nasielska zawiadamia Strony postępowania, że:

w dniu 25 stycznia 2018r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2409W na odcinku 13805m od drogi krajowej nr 62 do miejscowości Nasielsk”.

Ponadto, na podstawie art. 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, Burmistrz Nasielska zawiadamia Strony, że stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. – o udostępnieniu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wystąpił pismem znak ŚROW.6220.3.2018.IB.2 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Dworze Mazowieckim oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Informuję, że zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego, stronom tego postępowania, przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium prowadzonego postępowania.

Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w Wydziale Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Miejskiego w Nasielsku w pokoju 206, poniedziałki w godzinach 8:00 – 17:00, wtorek, środa, czwartek w godzinach 8:00 – 16:00 i piątek w godzinach 8:00 -  15:00 .

 

pdf  Zawiadomienie Burmistrza Nasielsk