informacjaZgodnie z Zarządzeniem Nr 10/19 Burmistrza Nasielska z dnia 15.01.2019r. ogłasza się nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2019 roku w poniższych konkursach:

- otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu (Zarządzenie nr 5/19),

- otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu z programem profilaktyki uzależnień, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych (Zarządzenie nr 4/19).

Szczegóły poniżej:

Zarządzenie Nr 10/19 Burmistrza Nasielska z dnia 15.01.2019r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/19 Burmistrza Nasielska z dnia 15.01.2019r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 10/19 Burmistrza Nasielska z dnia 15.01.2019r.