Sesja Rady MiejskiejNa podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz.506 ze zm.) zwołuję na dzień 2 marca 2020 roku (poniedziałek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w Nasielsku XVI sesję Rady Miejskiej w Nasielsku z następującym porządkiem posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie stanowiska w sprawie infrastruktury drogowej i kolejowej Centralnego Portu Komunikacyjnego planowanej na terenie Gminy Nasielsk
4. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem,
Jerzy Lubieniecki – Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku