Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz.506 ze zm.) zwołuję na dzień 9 stycznia 2020 roku (czwartek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku XV sesję Rady Miejskiej w Nasielsku z następującym porządkiem posiedzenia:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Podjęcie uchwał:
1) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
2) w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest Gmina Nasielsk,
3) w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2020 rok.
4.Zamknięcie obrad.

 

 

Z poważaniem                           

Jerzy Lubieniecki                        
Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Nasielsku