sesja rady wwwNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.713 ze zm.) zwołuję na dzień 9 lipca 2020 roku XIX sesję Rady Miejskiej w Nasielsku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku z następującym porządkiem posiedzenia

Proponowany porządek posiedzenia:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Miejskiej.
4.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami Rady.
5.Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami Rady.

6.Raport o stanie Gminy Nasielsk za rok 2019:
a)debata nad raportem,
b)podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Nasielska wotum zaufania.

7.Sprawozdanie z działalności finansowej i gospodarczej gminy za 2019 r.i rozpatrzenie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Nasielska z tego tytułu:
1)odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Nasielska sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok,
2)przedstawienie Uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie opinii dotyczącej wykonania budżetu gminy Nasielsk za 2019 rok i wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Nasielska,
3)odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nasielsku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Nasielska,
4)opinie Komisji Stałych Rady Miejskiej w Nasielsku w sprawie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok,
5)debata budżetowa,
6)podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok,
7)podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Nasielska absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2019 rok.

8.Podjęcie uchwał:
1)w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk,
2)w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2020 rok,
3)w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
4)w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku za 2019 rok,
5)w sprawie przyjęcia raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku,
6)w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Krogule,
7)w sprawie zatwierdzenia górnych stawek opłat za opróżnianie i transport nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych oraz osadów z oczyszczalni przydomowych na terenie Gminy Nasielsk,
8)w sprawie zatwierdzenia górnych stawek opłat za opróżnianie i transport nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych oraz osadów z oczyszczalni przydomowych na terenie Gminy Nasielsk,
9)w sprawie uchylenia Uchwały Nr IX/78/2011 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 09 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za przyjmowanie i zagospodarowanie nieczystości ciekłych na oczyszczalni ścieków w Nasielsku,
10)zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nasielsk,
11)w sprawie wyboru uzupełniających ławników do Sądu Rejonowego w Pułtusku na kadencję 2020-2023 w sprawach do orzekania w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich,
12)w sprawie ustalenia służebności gruntowej,
13)w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w obrębie Nowe Pieścirogi oznaczonych w ewidencji gruntów jako dz. Nr 16/12, 16/20 oraz 16/22,
14)w sprawie sprzedaży nieruchomości,
15)w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza,
16)w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza,
17)w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza,
18)w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza,
19)w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza.

9.Podjęcie stanowiska w sprawie przejęcia przez Gminę Nasielsk działek położonych w Nasielsku przy ul. Brzozowej w rozliczeniu opłaty adiacenckiej.
10.Interpelacje i zapytania radnych.
11.Informacja dotycząca pism wpływających do Rady Miejskiej.
12.Sprawy różne.
13.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku
Jerzy Lubieniecki