Drukuj

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) zwołuję na dzień 30 grudnia 2019 roku (poniedziałek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku XIV sesję Rady Miejskiej w Nasielsku z następującym porządkiem posiedzenia:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XII i XIII sesji Rady Miejskiej.
4.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami Rady.
5.Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami Rady.
6.Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk:
1)przedstawienie projektu uchwały,
2)opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie,
3)opinia Komisji Budżetu i Finansów,
4)dyskusja,
5)podjęcie uchwały.
7.Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2020 rok:
1)przedstawienie projektu uchwały,
2)opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie,
3)opinie i wnioski stałych Komisji Rady Miejskiej,
4)dyskusja,
5)podjęcie uchwały.
8.Podjęcie uchwał:
1)w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Nasielsk pod nazwą Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe Sp.z.o.o.,
2)w sprawie ustalenia zasad na jakich sołtysom będzie przysługiwać dieta,
3)w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,
4)w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nasielsk
w roku szkolnym 2019/2020,
5)w sprawie Regulaminu Straży Miejskiej w Nasielsku.
9.Interpelacje i zapytania radnych.
10.Informacja dotycząca pism wpływających do Rady Miejskiej.
11.Sprawy różne.
12.Zamknięcie obrad.

Z poważaniem                            
Jerzy Lubieniecki                        
Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Nasielsku