informacjaNa podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875), art. 4 ust. 1 pkt 15 oraz art. 15 ust 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r., poz. 450), Uchwały Nr XLII/337/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Nasielsk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018” oraz Uchwały Nr XLII/338/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok Burmistrz Nasielska ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży pt. "Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nasielsk z programem profilaktyki uzależnień". Szczegóły w załączniku.

Zarządzenie Nr 82/18 Burmistrza Nasielska z dn. 25.05.2018r.